Webinar Archive

Se optagelser fra tidligere webinarer.

Dansk

 
Kom godt i gang med SCALGO Live
8. okt. 2020 13:00 -14:00

Få overblik over muligheder og analyser i SCALGO Live

 
Robust vandhåndtering i den fysiske planlægning
29. sep. 2020 10:00 -12:00

Med dette temamøde sætter Danske Landskabsarkiteketer og SCALGO fokus på det øgede fokus på regnvandshåndtering og klimatilpasning i udviklingen af vores byer. De beslutninger der træffes i de tidlige planprocesser er ofte helt afgørende for at sikre en robust og klimatilpasset udvikling af vores byer. På temamødet er målet at inspirere med metoder, værktøjer og konkrete erfaringer fra projekter. Se Program.

 
Klimatilpasning i lokalplanlægningen II
4. jun. 2020 10:00 -11:00

Bo Kempel fra Envidan fortæller om sine erfaringer med, at begynde at benytte SCALGO Live til at indtænke vandhåndtering strategisk. Henrik Lynghus har mere end 37 års erfaring indenfor vand og klimatilpasning. Han giver på mødet sit blik på hvordan man kommer i mål med strategisk regnvandshåndtering i nye udviklingsområder.

 
SCALGO Live Forum Webinar
28. maj 2020 13:00 -14:00

Vi taler om:

  • Visualiseringsmuligheder
  • Georeferering af kort
  • WMS-integration
  • Befæstelser (på vej)
  • Terræneditering med højdekurver (på vej)
 
Kystsikring & Beredskab
20. maj 2020 10:00 -11:00

Hør om hvordan SCALGO Live giver et indblik i mulige løsninger i de tidlige projektfaser af kystsikringsprojekter. Du får også konkrete tips til det nye prognoseværktøj, som DMI og SCALGO har udviklet i fællesskab. Merete Olsen fra Køge Kommune fortæller om hendes arbejde med udarbejdelse af beredskabsplaner for stormflod. Klavs Bundgaard, der er ekspert i stormflods- og kystmodellering i Niras fortæller om best practice for stormflodsvurderinger.

 
Robust vandhåndtering i infrastrukturprojekter
14. maj 2020 10:00 -11:00

På dette temamøde får du svar på mange af de essentielle spørgsmål for at sikre robuste veje i forhold til oversvømmelser: Hvad er konsekvensen af dit infrastrukturprojekt på de omgivende arealer? Afskæres naturlige vandveje og hvor placerer du optimalt dine underføringer? Bliv også klogere på hvordan du kan lave en oversvømmelsesscreening af planlagt eller eksisterende infrastruktur.

 
Naturgenopretning for den våde natur
7. maj 2020 10:00 -11:00

Hør om, hvordan du kan bruge SCALGO Live til at finde frem til placeringen af potentielle vådområdeprojekter i ådale og se hvordan udbredelsen af vand i et vådområde kan visualiseres. Du kan skitsere en genslyngning af vandløb og bruge dine skitser som udgangspunkt for lodsejerdialog og de næste projektfaser. Katrine Bell Meisner fra Sweco fortælle om Swecos arbejde med naturgenopretningsprojekter og specifikt klimatilpasset vandparkering ved Herningsholm Å mens Simon Bo Sørensen fra Naturstyrelsen fortæller om Aarø Lavbundsprojekt - hvor driften af et pumpelag planlægges indstillet og mange hensyn i forbindelse med sikring af naturlig hydrologi skal tages.

 
SCALGO Live som beslutningsstøtte i spildevandsprojektering og drift
30. apr. 2020 10:00 -11:00

Jordbalancer, faldforhold og realtidsprognoser fra DMI er alle nye værktøjer, der kan understøtte både projektering, drift og beredskab i et forsyningsselskab. Vi giver på dette temamøde et indblik i, hvordan du kan anvende værktøjerne. Jacob Juul Johansen fra Rebild Forsyning giver en række konkrete eksempler på hvordan han anvender SCALGO Live i sit daglige arbejde, bl.a. i forhold til planlægning af bassiner, mens Gudmundur Andresson fra Envidan fortæller om hvordan han planlægger pumpeledninger.

 
Kom godt i gang med SCALGO Live - Forår 2020 Arbejdsområder
23. apr. 2020 13:00 -14:00

Fokus: Lav terrænændringer og egne analyser i SCALGO Live. Forståelse for de grundlæggende analyser og værktøjer i SCALGO Live kan du blive klogere på i webinaret fra marts 2020

 
Afværgeforanstaltninger og oversvømmelsestruede områder i kommuneplanlægningen
23. apr. 2020 10:00 -11:00

Med planlovsrevisionen fra 2018 skal alle kommuner udpege områder der kan udsættes for oversvømmelse og udarbejde rammebestemmelser for afværgeforanstaltninger. Vi diskuterer, hvordan dette kan understøttes af SCALGO Live. Malene Stentoft Sørensen fra Orbicon|WSP nuancerer mulighederne med udgangspunkt i hendes eget arbejde med at understøtte kommuneplanlægningen med blik for klimatilpasning, mens Jens Toke fortæller om en metode som Orbicon har udviklet til at foretage hydrauliske screeninger på kommuneniveau.

 
Skybrudsplanlægning med SCALGO Live
16. apr. 2020 10:00 -11:00

Få inspiration til hvordan du trinvist kan bruge SCALGO Live i skybrudsplanlægningen. Emil Aagaard Thomsen fra COWI fortæller om, hvordan han bruger SCALGO Live i de tidlige projektfaser med afsæt i konkrete vandhåndterings- projekter som han har været involveret i. Lene L. Kraglund og Anne K. L. Mikkelsen fra Niras giver deres bud på kortlægning af skybrudsveje samt planlægning af fremtidens skybrudsveje i SCALGO Live.

 
Klimatilpasning i lokalplanlægningen
2. apr. 2020 10:00 -11:00

Vi guider jer på dette temamøde gennem metoder og muligheder samt tips og tricks til hvordan SCALGO Live kan bruges som støtte i en klimatilpasset lokalplanlægning. I videoen giver Signe Barnes, SCALGO sit bud på, at indtænke klimatilpasning i lokalplanlægningen. Malene Billeskov fra Geopartner og Henrik Lynghus fra Lynghus Consult var også inviteret til at give gæsteoplæg, men grundet sygdom og tekniske udfordringer blev deres oplæg udsat til temamødet d. 4. juni som også kan findes på denne side .

 
Kom godt i gang med SCALGO Live - Forår 2020
5. mar. 2020 13:00 -14:00

Fokus: Værktøjer og analyser. I webinaret kommer vi ind på de forskellige analyser i SCALGO Live med hovedvægt på skybruds- og havanalyser. Vi ser også på de simple forståelsesværktøjer som vandoplande og profiler. Scenarieanalyser kan du blive klogere på i kom-godt-gang-webinaret fra april 2020

 
SCALGO Live Forum Webinar - Forår 2020 - Projekter og cases
6. feb. 2020 13:00 -14:00

Få inspiration fra projekter og cases. Hør bl.a. om hvordan Skive Kommune bruger SCALGO Live i vandløbsprojekter, Din Forsyning i forbindelse med nyanlæg af bassiner. Bo Kempel fortæller om Envidans arbejde med 3D-visualiseringer af oversvømmelser mens Mathias Jepsen fra Orbicon fortæller om screening af oversvømmelser fra vandløb.

 
SCALGO Live Forum Webinar Efterår 2019 II
7. nov. 2019 14:00 -15:00

På webinaret diskuterede vi:

  • Jordbalancer
  • Tværsnitsprofiler
  • Jordartsfordeling
  • Gradienter
 
SCALGO Live Forum Webinar - efterår 2019
12. sep. 2019 14:00 -15:00

Introduktion til SCALGOs vandløbsmodul fra 2019. Modulet kan bruges til at arbejde med oversvømmelser langs enhver strømningsvej, f.eks. planlagte skybrudsveje og grøfter eller eksisterende vandløb

Engelsk

 
Ensure resilient surface water planning in projects
1. jul. 2020 13:00 -14:00

Are you working with projects where the terrain is an important part of the design and where surface water is a critical parameter? In this webinar we present inspiring examples to demonstrate how SCALGO Live is used to develop resilient surface water management during the planning and design phases of a project. Examples include design of infrastructure, storm water basins, and development of new urban areas.

 
Develop strategies for surface water flood mitigation
24. jun. 2020 13:00 -14:00

Are you working with surface water flood mitigation in urban areas, strategic flood management issues in local planning, or flood assessments at development sites? In this webinar we introduce the interactive tools for surface water flood analysis in SCALGO Live. Through real life cases we give inspiration on how to improve your flood planning and develop feasible opportunities to reduce flooding.

 
SCALGO Live Forum Fall 2019
3. okt. 2019 14:00 -15:00

In SCALGO Live forum, we continuously arrange demonstrations of new features in SCALGO Live or review specific features.

 
Getting Started with SCALGO Live Fall 2019
19. sep. 2019 14:00 -15:00

In this webinar you will get an introduction to SCALGO Live.

Svensk

 
Kustskydd och beredskap vid höga havsvattenstånd
27. maj 2020 10:00 -11:00

Skapa översikt över existerande risker vid extrema havsvattenstånd, och utvärdera effekten av olika kustskyddsinsatser, både temporära och fasta, till beredskapsplaner.

Gäster: Karl-Erik Svensson från Kristianstads kommun presenterar hur han arbetat med stadens vallskydd i SCALGO Live. Beatrice Nordlöf från SWECO visar hur de jobbat med en omfattande kartering och åtgärdsförslag längs med hela Trelleborgs kuststräcka.

 
Återställande av natur och våtmarker
20. maj 2020 10:00 -11:00

Skissa på våtmarksrestaurering andra natur-projekt, med hjälp av relevanta analyser och scenario-analyser. Få svar på markanvändning i tillrinningsområden, vattenspegel och volym på föreslagna våtmarksplaceringar, och utvärdera möjligheterna för återställande av slingrande vattendrag. Vi visar också relevanta data-set vi samlat i SCALGO Live för att ge er bra beslutningsunderlag.

 
Avloppsprojektering och drift i VA-verksamhet
13. maj 2020 10:00 -11:00

Jordbalanser, terräng-gradienter och egna wms-data i SCALGO Live är alla nya verktyg, som kan stödja projektering, drift och beredskap i VA-verksamheten. Vi ger på detta webinar inblick i hur man kan utnyttja olika verktyg för att skapa översikt och styrka planeringen.

Gäst: Anna Berntsson från VIVAB visar hur de lagt in verksamhetsområden och annan data som wms-data i SCALGO Live.

 
Utveckling av bostadsområde i samråd
6. maj 2020 10:00 -11:00

I projekt som snabbt utvecklar och förändrar sig, är det viktigt att löpande hålla styr på de oväntade konsekvenserna och ha ett starkt samråd mellan alla parter. Med tidseffektiva scenario-analyser, import av projektdata och delningsmöjligheter förbättrar SCALGO Live samarbetet i projekt avsevärt.

Gäst: Kajsa Lundgren från Ramböll visar exempel på hur de arbetar.

 
Strategiska skyfallsplaner
29. apr. 2020 10:00 -11:00

Få inspiration till hur man sammanställer strategiska skyfallsplaner för större områden till framtida planering och till beslutsstöd i det kommunala arbetet. Vi visar hur man kan utforska lämpligheten och placeringen av skyfallsinsatser i tidiga projektfaser i SCALGO Live, samt hur man bedömer insatsernas effekt.

Gäst: Helena Åström från SCALGO berättar om hennes tidigare projekt i WSP där hon har utarbetat skyfallsplaner för danska kommuner.

 
Fysisk planering i översikts- och detaljplan
22. apr. 2020 10:00 -11:00

Vi genomgår hur man använder SCALGO Live-analyser, -verktyg och -data för att bedöma områdens lämplighet för bebyggelse. Vikt kommer också läggas på export-funktionen för att skapa kartor direkt i SCALGO Live, eller ladda ner resultat för att sparas.

Gäster: Stefan Ahlman från Kalmar Vatten visar hur man tillsammans med kommunen jobbat med dagvattenhantering i detaljplan för ett översvämningskänsligt område. Joanna Theland från SWECO presenterar hur de arbetar med översvämningsrisker i en fördjupad översiktsplan för Norrtälje kommun.

 
Introduktion till SCALGO Live
20. apr. 2020 10:00 -11:00

Vi introducerar SCALGO Live till våra nya och mindre erfarna användare, och ger en god översikt över programmets analyser och möjligheter. Seminariets ändamål är att ge dig den bästa möjliga start till SCALGO Live.

Introduktionen är en mjukstart till de påföljande seminarierna.