Webinar Archive

Se optagelser fra tidligere webinarer.

Dansk

 
Lokal anvendelse af regnvand (LAR)
10. jan. 2022 13:00 - 11. jan. 14:00

På dette webinar fokuserer vi på, hvordan SCALGO Live kan hjælpe med at identificere muligheder for at håndtere regnvand lokalt, og hvordan LAR-anlæg kan designes i SCALGO Live i kombination med andre dimensioneringsværktøjer, herunder et spritnyt regneark udviklet på DTU.

Se dette webinar hvis du er nysgerrig på LAR og håndtering af ”daglig regn” på terræn.

 
Regnvandshåndtering i byudvikling og lokalplanlægning
23. nov. 2021 9:00 -10:00

På dette webinar kigger vi nærmere på, hvordan SCALGO Live bruges i byudvikling og lokalplanlægning.

Iben Nøhr Bertelsen fra Ballerup Kommune fortæller om kommunal sagsbehandling, hvor hun har brugt SCALGO Live til at undersøge hvor vandet kommer fra, og hvor det strømmer hen.

Christiane Koefoed Rasmussen og Louise Toft Søndergaard Jensen fra EnviDan fortæller om skybrudskortlægning af den nye bydel Køge Nord.

 
Infiltration og arealanvendelse
8. okt. 2021 13:00 - 28. sep. 14:00

På dette webinar fortæller vi mere om de nyeste opdateringer i SCALGO Live: Infiltration og editering af arealanvendelse. Ilias Ben Chaabane fra tegnestuen Vandkunsten demonstrerer hvordan han har anvendt de nye værktøjer ifm. design af overfladebaserede regnvandshåndtering til et nyt byudviklingsområde i Ringsted. Sara Lerer fortæller om overvejelserne bag valget af model for infiltration i SCALGO Live og hvordan vi tænker det kan videreudvikles i fremtiden.

 
Kom godt i gang med SCALGO Live I Forår 2021
6. maj 2021 10:00 -11:00

Få overblik over de forskellige analyser og værktøjer i SCALGO Live.

 
Vandløb & våd natur
22. apr. 2021 13:00 -14:30

Hydrauliker Birgit Paludan fortæller om hendes tilgang til at arbejde med robusthedsanalyser mens Jonas Ribergaard Rasmussen fra COWI giver eksempler på hvordan drænsystemer på tidligere landbrugsjord kan ændres til mere naturlige hydrologiske forhold med små vandløb og vandhuller, der giver både naturmæssige og rekreative værdier i Naturstyrelsens skovrejsningområder

 
Skybrudssikring - planer & projekter
18. mar. 2021 13:00 -14:30

Hør bl.a. om de nye muligheder for at visualisere hydrodynamiske modelberegninger i SCALGO Live. Vi får besøg af:

 • Lene Bassø Duus' (aarhus Vand) der fortæller om tanker og visioner for anvendelsen af modelspaces til formidling og brug i det daglige arbejde på tværs af sektorer og aktører i det samlede vandkredsløb.
 • Helle Rye Westphall (Frederiksberg Forsyning), der med en planlægningsvinkel fortæller om Frederiksberg Forsynings og Frederiksberg Kommunes fælles arbejde hen i mod målet om at gøre Frederiksberg mere robust overfor skybrud og de øgede intensiviteter, der forventes i fremtiden
 • Peter Thomsen og Lisbeth Rosenberg Natorp (Rambøll) tager udgangspunkt i en case fra Hjerting hvor de har udført detaljerede geofysiske undersøgelser og boringer, der sammen med SCALGO Live har udgjort datagrundlaget for en dispositionsplan for regnvandshåndtering
 
SCALGO Live Forum Webinar - Kurveeditering
10. feb. 2021 13:00 -14:00

Hør om de nye muligheder for at skabe et terræn ved hjælp af højdekurver. Skitser dine egne højdekurver eller udtræk de naturlige højdekurver og editer dem. . Skab realistiske bassiner eller landskabsplaner og brug det som udgangspunkt for dialog om projektideer eller til beregning af jordbalance.

 
Nyt i SCALGO Live Efterår 2020
3. dec. 2020 10:00 -11:00

Bliv opdateret på de nye muligheder, der kommer i SCALGO Live i løbet af efteråret. Uden at afsløre for meget kan I f.eks. regne med at kunne lave et nyt bassin eller et nyt landskab med brug af højdekurver eller få bestemt befæstelsesgraden for et vandopland baseret på det nyeste ortofoto.

 
Regn & afstrømning
5. nov. 2020 10:00 -12:00

Gæsteindlæg ved Hjalte Jomo Danielsen Sørup, DTU, Kristoffer Tønder Nielsen, Envidan og Katrina Wiberg, Aarch

 
Kom godt i gang med SCALGO Live II
29. okt. 2020 13:00 -14:00

Få en introduktion til at lave dine egne analyser i SCALGO Live - hvad sker der f.eks. når du placerer et dige eller et bassin?

 
Kom godt i gang med SCALGO Live
8. okt. 2020 13:00 -14:00

Få overblik over muligheder og analyser i SCALGO Live

 
Robust vandhåndtering i den fysiske planlægning
29. sep. 2020 10:00 -12:00

Med dette temamøde sætter Danske Landskabsarkiteketer og SCALGO fokus på det øgede fokus på regnvandshåndtering og klimatilpasning i udviklingen af vores byer. De beslutninger der træffes i de tidlige planprocesser er ofte helt afgørende for at sikre en robust og klimatilpasset udvikling af vores byer. På temamødet er målet at inspirere med metoder, værktøjer og konkrete erfaringer fra projekter. Se Program.

 
Klimatilpasning i lokalplanlægningen II
4. jun. 2020 10:00 -11:00

Bo Kempel fra Envidan fortæller om sine erfaringer med, at begynde at benytte SCALGO Live til at indtænke vandhåndtering strategisk. Henrik Lynghus har mere end 37 års erfaring indenfor vand og klimatilpasning. Han giver på mødet sit blik på hvordan man kommer i mål med strategisk regnvandshåndtering i nye udviklingsområder.

 
SCALGO Live Forum Webinar
28. maj 2020 13:00 -14:00

Vi taler om:

 • Visualiseringsmuligheder
 • Georeferering af kort
 • WMS-integration
 • Befæstelser (på vej)
 • Terræneditering med højdekurver (på vej)
 
Kystsikring & Beredskab
20. maj 2020 10:00 -11:00

Hør om hvordan SCALGO Live giver et indblik i mulige løsninger i de tidlige projektfaser af kystsikringsprojekter. Du får også konkrete tips til det nye prognoseværktøj, som DMI og SCALGO har udviklet i fællesskab. Merete Olsen fra Køge Kommune fortæller om hendes arbejde med udarbejdelse af beredskabsplaner for stormflod. Klavs Bundgaard, der er ekspert i stormflods- og kystmodellering i Niras fortæller om best practice for stormflodsvurderinger.

 
Robust vandhåndtering i infrastrukturprojekter
14. maj 2020 10:00 -11:00

På dette temamøde får du svar på mange af de essentielle spørgsmål for at sikre robuste veje i forhold til oversvømmelser: Hvad er konsekvensen af dit infrastrukturprojekt på de omgivende arealer? Afskæres naturlige vandveje og hvor placerer du optimalt dine underføringer? Bliv også klogere på hvordan du kan lave en oversvømmelsesscreening af planlagt eller eksisterende infrastruktur.

 
Naturgenopretning for den våde natur
7. maj 2020 10:00 -11:00

Hør om, hvordan du kan bruge SCALGO Live til at finde frem til placeringen af potentielle vådområdeprojekter i ådale og se hvordan udbredelsen af vand i et vådområde kan visualiseres. Du kan skitsere en genslyngning af vandløb og bruge dine skitser som udgangspunkt for lodsejerdialog og de næste projektfaser. Katrine Bell Meisner fra Sweco fortælle om Swecos arbejde med naturgenopretningsprojekter og specifikt klimatilpasset vandparkering ved Herningsholm Å mens Simon Bo Sørensen fra Naturstyrelsen fortæller om Aarø Lavbundsprojekt - hvor driften af et pumpelag planlægges indstillet og mange hensyn i forbindelse med sikring af naturlig hydrologi skal tages.

 
SCALGO Live som beslutningsstøtte i spildevandsprojektering og drift
30. apr. 2020 10:00 -11:00

Jordbalancer, faldforhold og realtidsprognoser fra DMI er alle nye værktøjer, der kan understøtte både projektering, drift og beredskab i et forsyningsselskab. Vi giver på dette temamøde et indblik i, hvordan du kan anvende værktøjerne. Jacob Juul Johansen fra Rebild Forsyning giver en række konkrete eksempler på hvordan han anvender SCALGO Live i sit daglige arbejde, bl.a. i forhold til planlægning af bassiner, mens Gudmundur Andresson fra Envidan fortæller om hvordan han planlægger pumpeledninger.

 
Kom godt i gang med SCALGO Live - Forår 2020 Arbejdsområder
23. apr. 2020 13:00 -14:00

Fokus: Lav terrænændringer og egne analyser i SCALGO Live. Forståelse for de grundlæggende analyser og værktøjer i SCALGO Live kan du blive klogere på i webinaret fra marts 2020

 
Afværgeforanstaltninger og oversvømmelsestruede områder i kommuneplanlægningen
23. apr. 2020 10:00 -11:00

Med planlovsrevisionen fra 2018 skal alle kommuner udpege områder der kan udsættes for oversvømmelse og udarbejde rammebestemmelser for afværgeforanstaltninger. Vi diskuterer, hvordan dette kan understøttes af SCALGO Live. Malene Stentoft Sørensen fra Orbicon|WSP nuancerer mulighederne med udgangspunkt i hendes eget arbejde med at understøtte kommuneplanlægningen med blik for klimatilpasning, mens Jens Toke fortæller om en metode som Orbicon har udviklet til at foretage hydrauliske screeninger på kommuneniveau.

 
Skybrudsplanlægning med SCALGO Live
16. apr. 2020 10:00 -11:00

Få inspiration til hvordan du trinvist kan bruge SCALGO Live i skybrudsplanlægningen. Emil Aagaard Thomsen fra COWI fortæller om, hvordan han bruger SCALGO Live i de tidlige projektfaser med afsæt i konkrete vandhåndterings- projekter som han har været involveret i. Lene L. Kraglund og Anne K. L. Mikkelsen fra Niras giver deres bud på kortlægning af skybrudsveje samt planlægning af fremtidens skybrudsveje i SCALGO Live.

 
Klimatilpasning i lokalplanlægningen
2. apr. 2020 10:00 -11:00

Vi guider jer på dette temamøde gennem metoder og muligheder samt tips og tricks til hvordan SCALGO Live kan bruges som støtte i en klimatilpasset lokalplanlægning. I videoen giver Signe Barnes, SCALGO sit bud på, at indtænke klimatilpasning i lokalplanlægningen. Malene Billeskov fra Geopartner og Henrik Lynghus fra Lynghus Consult var også inviteret til at give gæsteoplæg, men grundet sygdom og tekniske udfordringer blev deres oplæg udsat til temamødet d. 4. juni som også kan findes på denne side .

 
Kom godt i gang med SCALGO Live - Forår 2020
5. mar. 2020 13:00 -14:00

Fokus: Værktøjer og analyser. I webinaret kommer vi ind på de forskellige analyser i SCALGO Live med hovedvægt på skybruds- og havanalyser. Vi ser også på de simple forståelsesværktøjer som vandoplande og profiler. Scenarieanalyser kan du blive klogere på i kom-godt-gang-webinaret fra april 2020

 
SCALGO Live Forum Webinar - Forår 2020 - Projekter og cases
6. feb. 2020 13:00 -14:00

Få inspiration fra projekter og cases. Hør bl.a. om hvordan Skive Kommune bruger SCALGO Live i vandløbsprojekter, Din Forsyning i forbindelse med nyanlæg af bassiner. Bo Kempel fortæller om Envidans arbejde med 3D-visualiseringer af oversvømmelser mens Mathias Jepsen fra Orbicon fortæller om screening af oversvømmelser fra vandløb.

 
SCALGO Live Forum Webinar Efterår 2019 II
7. nov. 2019 14:00 -15:00

På webinaret diskuterede vi:

 • Jordbalancer
 • Tværsnitsprofiler
 • Jordartsfordeling
 • Gradienter
 
SCALGO Live Forum Webinar - efterår 2019
12. sep. 2019 14:00 -15:00

Introduktion til SCALGOs vandløbsmodul fra 2019. Modulet kan bruges til at arbejde med oversvømmelser langs enhver strømningsvej, f.eks. planlagte skybrudsveje og grøfter eller eksisterende vandløb

Engelsk

 
Infiltration and land use editing - focus UK
20. okt. 2021 13:00 -14:00

At this webinar we walk you through the new possibilities in SCALGO Live for editing land use and including infiltration for more detailed surface water and flood analyses. Watch this webinar to learn more about how:

 • Land cover data is uploaded into a workspace
 • Runoff functions can be included into the Flash Flood Map
 • Land cover data is manually edited to evaluate the effect of a new development site
 
Pluvial floods and flood assessments
8. okt. 2021 13:00 -2:00

This webinar is for everyone who is curious about how SCALGO Live can be used in urban flood management. We introduce some typical use cases both development sites and in existing urban areas. Learn about:

 • Early screening of surface water challenges
 • Mapping flood detention and transpiration possibilities
 • Hydrodynamic analyses in city planning

 
Coastal protection and emergency response
15. sep. 2021 13:00 -14:00

We dive into the use of SCALGO Lives sea level rise analysis with two real-life examples:

Beatrice Nordlöf from SWECO presents a project from Trelleborg Municipality in Sweden where SCALGO Live was used for developing a long-term plan to protect the city towards storm surges. Mikko Huokuna from the Finnish Environment Institute (SYKE) has used SCALGO Live when developing emergency response plans for the city of Rovaniemi, Finland.

 
SCALGO Live: UK User Experiences
8. sep. 2021 13:00 -14:00

Join our free webinar to learn about selected projects from the UK where SCALGO Live has been used.

Our guest presenters are Josie Lynch from the University of Worcester and Phil Williams from the The Environmental Protection Group Ltd.

 
New Release: Land use editing and Infiltration
1. jul. 2021 13:00 -14:00

We are happy to announce a major new update in SCALGO Live that will change the way we work with surface water assessments.

Now you can assess the impact of infiltration and initial loss on surface water flow, flood inundation and watersheds. Just define the runoff coefficient and losses for any land use and re-calculate the flash flood analysis instantly. And if your project is causing land use changes, you can simply change land use as easily as you can change the terrain.

Join our webinar to learn how these new possibilities can be used in your project.

 
Modelspaces
26. maj 2021 13:00 -14:00

Hydrodynamic models compute both water depth, velocity and flux for every single time-step, but these are rarely used. With Modelspaces you can store all this information in full resolution and explore it using fast and interactive visualisation tools.

 
Getting started: Workspaces
20. maj 2021 13:00 -14:00

Are you new to SCALGO Live or need a brush up? Then, join our getting started webinars. In this second part we introduce how you create workspaces to start developing your own project ideas with SCALGO Lives terrain edit tools.

 
Getting started: Tools and analyses
12. maj 2021 13:00 -14:00

Are you new to SCALGO Live or need a brush up? Then, join our Getting started webinars. In this first part we introduce all analyses and tools in SCALGO Live and exemplify their use.

 
Flood planning in urban areas with SCALGO Live
29. apr. 2021 13:00 -14:00

We have invited some of our more experienced users to share their experiences in how to work with flood planning in urban areas. We look at projects both in existing urban areas and at development sites.

 
Natural Flood Management
4. mar. 2021 12:00 -13:00

Do you work with natural flood management? At this webinar we introduce how to make initial assessments of natural flood management interventions using detailed terrain data and nation-wide surface water analyses. Watch the webinar to learn about:

 • Watershed mapping in your project area
 • Creating flood detention
 • Communicating your project plan
 
SCALGO Live Forum Webinar - Contour Line Editing
12. feb. 2021 12:00 -13:00

Join the webinar to learn more about our new terrain edit tools, contour line editing. Now you can work with the terrain in SCALGO Live using contour lines and build flood measures and other structures that look more realistic and help communicate your project idea.

 
Planning for flood resilient cities
11. feb. 2021 12:00 -13:00

Do you work with surface water flood problems in urban areas or development sites? In this webinar we introduce SCALGO Live’s interactive tools for flood assessment and mitigation planning. Through actual cases we give inspiration on ways to improve your flood planning and showcase how SCALGO Live is used to develop resilient flood measures. Examples include infrastructure planning, stormwater basin design, and development of new urban areas.

 
Advanced projects
19. nov. 2020 13:00 -14:00

We invite experienced SCALGO Live users and specialists from different field to share their experiences. In this Webinar we have two guest speakers: Dean Morrison from South East Rivers Trust shares his experiences on using SCALGO Live in Natural flood management and Francesco Righetti from COWI exemplifies the value of SCALGO Live in detailed infrastructure planning.

 
Ensure resilient surface water planning in projects
1. jul. 2020 13:00 -14:00

Are you working with projects where the terrain is an important part of the design and where surface water is a critical parameter? In this webinar we present inspiring examples to demonstrate how SCALGO Live is used to develop resilient surface water management during the planning and design phases of a project. Examples include design of infrastructure, storm water basins, and development of new urban areas.

 
Develop strategies for surface water flood mitigation
24. jun. 2020 13:00 -14:00

Are you working with surface water flood mitigation in urban areas, strategic flood management issues in local planning, or flood assessments at development sites? In this webinar we introduce the interactive tools for surface water flood analysis in SCALGO Live. Through real life cases we give inspiration on how to improve your flood planning and develop feasible opportunities to reduce flooding.

Svensk

 
Kom igång: Workspace och Modelspace
1. dec. 2021 13:00 -14:00

Vi introducerar Workspace, som är scenario-analyser där du kan arbeta med terräng, markanvändning och mera. Vi går även igenom Modelspaces som låter dig ladda upp hydrodynamiska modeller till SCALGO Live.

 
Kom igång: Analyser och verktyg
24. nov. 2021 13:00 -14:00

Vi introducerar analyserna, där du kan se översvämningsrisker från regn och hav över hela Sverige. Vi går även igenom verktygen som låter dig utforska modellen för att få en bättre förståelse för vatten och terräng.

 
Avrinningsanalyser: Infiltration och markanvändning
6. okt. 2021 13:00 -14:00


Vi går igenom de nya möjligheterna för att arbeta med infiltration i skyfallsanalysen och hur man kan arbeta med markanvändnings- och marktäckekartor för att göra detaljerat grundlag för både skyfallsmodeller och dagvattenutredningar.

Webinaret är målriktat mot svenska användare.

 
Kommunala projekt och uppdrag
2. dec. 2020 13:00 -14:00

Inlägg från Axel Flodin Vacher från Göteborgs stad, Carina Henriksson från Vatten & Miljö i Väst och Johan Suhr från Värmdö kommun. Våra gäster vill dela med sig av egna erfarenheter från kommunala projekt och hur de använder SCALGO Live för att planera framtida utveckling av stad och landsbygd med hänsyn till vatten.

 
Kom igång: Vanliga use-cases
11. nov. 2020 13:00 -14:00

En genomgång där vi visar hur man utför olika vanliga uppdrag relaterat till översvämnningar och dagvatten, med SCALGO Live-verktygen.

En kurs med extra instruktioner och övningar gjordes i förbindelse med webinaret. Du kan hitta den här.

 
Kom igång: Workspace-scenarier
4. nov. 2020 13:00 -14:00

Introduktion till Workspace, där du kan arbeta med dina egna scenario-analyser. Vi går i djupet med hur man formar och arbetar med terräng.

En kurs med extra instruktioner och övningar gjordes i förbindelse med webinaret. Du kan hitta den här.

 
Kom igång: Översikt
28. okt. 2020 13:00 -13:00

Introduktion till SCALGO Live, från det mest grundläggande, och fram till de olika analyserna och verktyg.

En kurs med extra instruktioner och övningar gjordes i förbindelse med webinaret. Du kan hitta den här.

 
Kustskydd och beredskap vid höga havsvattenstånd
27. maj 2020 10:00 -11:00

Skapa översikt över existerande risker vid extrema havsvattenstånd, och utvärdera effekten av olika kustskyddsinsatser, både temporära och fasta, till beredskapsplaner.

Gäster: Karl-Erik Svensson från Kristianstads kommun presenterar hur han arbetat med stadens vallskydd i SCALGO Live. Beatrice Nordlöf från SWECO visar hur de jobbat med en omfattande kartering och åtgärdsförslag längs med hela Trelleborgs kuststräcka.

 
Återställande av natur och våtmarker
20. maj 2020 10:00 -11:00

Skissa på våtmarksrestaurering andra natur-projekt, med hjälp av relevanta analyser och scenario-analyser. Få svar på markanvändning i tillrinningsområden, vattenspegel och volym på föreslagna våtmarksplaceringar, och utvärdera möjligheterna för återställande av slingrande vattendrag. Vi visar också relevanta data-set vi samlat i SCALGO Live för att ge er bra beslutningsunderlag.

 
Avloppsprojektering och drift i VA-verksamhet
13. maj 2020 10:00 -11:00

Jordbalanser, terräng-gradienter och egna wms-data i SCALGO Live är alla nya verktyg, som kan stödja projektering, drift och beredskap i VA-verksamheten. Vi ger på detta webinar inblick i hur man kan utnyttja olika verktyg för att skapa översikt och styrka planeringen.

Gäst: Anna Berntsson från VIVAB visar hur de lagt in verksamhetsområden och annan data som wms-data i SCALGO Live.

 
Utveckling av bostadsområde i samråd
6. maj 2020 10:00 -11:00

I projekt som snabbt utvecklar och förändrar sig, är det viktigt att löpande hålla styr på de oväntade konsekvenserna och ha ett starkt samråd mellan alla parter. Med tidseffektiva scenario-analyser, import av projektdata och delningsmöjligheter förbättrar SCALGO Live samarbetet i projekt avsevärt.

Gäst: Kajsa Lundgren från Ramböll visar exempel på hur de arbetar.

 
Strategiska skyfallsplaner
29. apr. 2020 10:00 -11:00

Få inspiration till hur man sammanställer strategiska skyfallsplaner för större områden till framtida planering och till beslutsstöd i det kommunala arbetet. Vi visar hur man kan utforska lämpligheten och placeringen av skyfallsinsatser i tidiga projektfaser i SCALGO Live, samt hur man bedömer insatsernas effekt.

Gäst: Helena Åström från SCALGO berättar om hennes tidigare projekt i WSP där hon har utarbetat skyfallsplaner för danska kommuner.

 
Fysisk planering i översikts- och detaljplan
22. apr. 2020 10:00 -11:00

Vi genomgår hur man använder SCALGO Live-analyser, -verktyg och -data för att bedöma områdens lämplighet för bebyggelse. Vikt kommer också läggas på export-funktionen för att skapa kartor direkt i SCALGO Live, eller ladda ner resultat för att sparas.

Gäster: Stefan Ahlman från Kalmar Vatten visar hur man tillsammans med kommunen jobbat med dagvattenhantering i detaljplan för ett översvämningskänsligt område. Joanna Theland från SWECO presenterar hur de arbetar med översvämningsrisker i en fördjupad översiktsplan för Norrtälje kommun.

 
Introduktion till SCALGO Live
20. apr. 2020 10:00 -11:00

Vi introducerar SCALGO Live till våra nya och mindre erfarna användare, och ger en god översikt över programmets analyser och möjligheter. Seminariets ändamål är att ge dig den bästa möjliga start till SCALGO Live.

Introduktionen är en mjukstart till de påföljande seminarierna.

Finnish

 
Finnish Webinar: Uusia ominaisuuksia SCALGO Livessä
26. aug. 2021 14:00 -15:00

Esittelemme uusimpia ominaisuuksia. Pääset tutustumaan uuteen tierumpuaineistoon - miten aineisto on tuotettu ja miten aineistoa hyödynnetään. Katsomme myös tarkemmin korkeusmallin resoluution vaikutuksia analyyseihin. Lisäksi esittelemme miten valuma-kertoiminen lisääminen ja maankäytön muokkaus onnistuu SCALGO Livessä.

 
Miten SCALGO Liveä on hyödynnetty Suomessa?
28. apr. 2021 13:00 -14:00

SCALGO Live suunnittelutyökalussa tarkan korkeusmallin tehokäyttö mahdollistaa aivan erilaista suunnittelua. Webinaarissa SCALGO Live käyttäjät kertovat miten ovat hyödyntäneet suunnittelutyökalua erilaisissa hule- ja pintavesiin liittyvissä tehtävissä.

Webinaarissa kuulemme kolme esitelmää.

SCALGO - käytännön suunnittelussa, Sari Suvanto, Ramboll

Hennalan kasarmi-alueen hulevesiselvitystarpeen arviointi, Juhani Järveläinen, Lahden kaupunki

Vesienhallinta ja kosteikon suunnittelu, Ilkka Myllyoja, Varsinais-Suomen ELY-keskus

 
Yksityiskohtaisten tietoaineistojen tuottaminen ja niiden hyödyt suunnittelussa
15. apr. 2021 13:00 -14:00

Mikko Sane SYKEstä kertoo keväällä 2021 aloitetusta LaserVesi projektista jossa uudesta, kansallisesta laserkeilausaineistosta tuotetaan erilaisia yksityiskohtaisia aineistoja, kuten maanpeiteaineistoa. Kimmo Soukki Terrasolidista esittelee miten korkeusmalleja tuotetaan pistepilviaineistosta. Helena Åström SCALGOsta näyttää miten yksityiskohtaisia aineistoja, kuten korkeusmallia ja maanpeiteaineistoa hyödynnetään tehokkaasti hulevesi- ja kaupunkisuunnittelussa.

Norwegian

 
Kom i gang: Workspace og Modelspace
1. dec. 2021 10:00 -11:00

Vi introduserer Workspace, som er scenarioanalyser hvor du kan jobbe med terreng, arealbruk og mer. Vi går også gjennom Modelspaces som lar deg laste opp hydrodynamiske modeller til SCALGO Live.

 
Kom i gang: Analyser og verktøyer
24. nov. 2021 10:00 -11:00

Vi introduserer analysene, der du kan se oversvømmelsesrisikoer fra kraftige regnskyll og stormflo over hele Norge. Vi går også gjennom verktøyene som lar deg utforske modellen for en større forståelse av vann og terreng.