SCALGO Live Flood Risk

Den nationale platform til at arbejde med oversvømmelsesrisiko indenfor klimatilpasning, byplanlægning, beredskab og administration af vandløb.

Få en demo Se brugereksempler Læs mere

Vores kunder inkluderer

Skab overblik med opdaterede kortlægninger af oversvømmelsesrisiko

Med kortlægninger af oversvømmelsesrisiko fra hav, i lavninger og fra vandløb, får du hurtigt et overblik over den samlede oversvømmelsesrisiko på en ejendom, et område eller en hel kommune. Kortlægninger ajourføres løbende efterhånden som nye data bliver tilgængelige fra stat og kommuner.

Forstå risikofaktorer ved at arbejde interaktivt med data og kortlægninger

Dynamiske vandoplande

Vælg et punkt i terrænet og se vandoplandet for dette punkt, dets areal og strømningsvejen til nedstrøms lavninger. Brug dette til at vurdere placering af nybyggeri, dimensionering af regnvands­håndterings­systemer eller indsnævring af kildefelter til vandløbs­forurening.

Skybrudskort

Udspørg Skybrudskortet og forstå vandvejene med detaljerede strømningsveje og detailinformation om det enkelte risikoområde. Brug dette til at dimensionere klima­tilpasnings­tiltag eller sikre dig at nye vejanlæg eller byggerier ikke gennemskærer hoved­strømnings­årer.

Profiler

Undersøg terrænhældninger med et kraftfuldt værktøj til at udtrække højdeprofiler. Brug dette til projektering af lednings­anlæg og grøfte­systemer, bestemme strømnings­retning i vandløb eller fastlægge niveau­planer i lokal­planer og bygge­sager.

Bassinvolumen

Undersøg bassinvolumen under et punkt i bassinet. Brug for eksempel dette til at undersøge muligheden for opmagasinering af overfladevand i naturlige lavninger.

Undersøg effekten af terrænændringer

Ingeniører, landskabsarkitekter og byplanlæggere kan via en simpel brugerflade evaluere de overordnede effekter af diger, kanaler, huse og bassiner på oversvømmelsesrisiko. Her er vist et eksempel hvor et nyt kvarter er under planlægning. Huse bliver tegnet ind sammen med kanaler og et bassin, og en opdateret analyse (blå) sammenlignes med en analyse på det oprindelige terræn (lilla).

Håndter beredskabssituationer eller arbejd proaktivt med dine beredskabsplaner ved at undersøge effekten af mobile barrierer eller digebrud. Her er der afprøvet et scenarie, hvor en mobildæmning er lagt ud for at beskytte et byområde mod en stigende vandstand i fjorden.

Undersøg den overordnede effekt af forskellige klimatilpasningstiltag og del dette med kollegaer, politikere eller rådgivere. Her er vist et eksempel på oplandet (grønt) i et villakvarter, hvor regnvand ledes ned i et nyanlagt bassin og derefter videre ud til et større bassin nedstrøms.

Arbejd med oversvømmelser fra vandløb og undersøg effekten af ændret vandføring, havvandstand, tværsnitsprofiler og vandløbsdiger. Her er vist en eksempel på et en oversvømmelse fra et vandløb ved en 50-års hændelse.

Et værktøj for alle som arbejder med overfladevand

Borgerdialog om oversvømmelser

Bjerlev, Vejle

Med SCALGO Live kunne Vejle Kommune hurtigt skabe overblik over problemomfang, ansvar og løsningsmuligheder hos en grundejer med gener af vejvand på grunden. Dette dannede baggrund for en løsningsorienteret dialog og med grundejeren.

Læs mere

Skybrudskortlægning af Skovlunde Bycenter

Skovlunde

Ballerup Kommune har i forbindelse med planlægning af nyt bycenter i Skovlunde afdækket skybrudsrisikoen i SCALGO Live. Her er afstrømning og oversvømmelser i og omkring området vurderet, og efterfølgende indtænkt i byudviklingsprojektet.

Undersøgelse af kloakseparering

Solbjerg, Aarhus

Når Aarhus Vand gennemgår deres separatkloakerede områder i forhold til renovering og vedligehold, suppleres traditionelle analyser, med måledata og hydraulisk modellering, og borgerundersøgelser med en vurdering af overfladeafstrømning via SCALGO Live.

Læs mere

Klimasikring af stor erhvervsbyggeri

Midtjylland

Niras har rådgivet om klimasikring af en stor erhvervsbyggeri, der tidligere har været oversvømmet. Med SCALGO Live blev der skabt overblik over strømningsveje og løsningsmuligheder, bl.a. på fælles workshops mellem interessenterne.

Klimatilpasning

Odense

Vandcenter Syd arbejder med flere klimatilpasningsprojekter bl.a. i Odense Midtby. Med SCALGO Live har de hurtigt skabt overblik over strømningsveje og løsningsscenarier, samt eftertestet koteplaner til byfornyelses robusthed overfor skybrud.

Visualisering af terrænregulering

Horsens

Horsens Kommune bruger SCALGO Live i administrationen af terrænreguleringer. Derved opnås overblik over udviklingen i terrænet. Det er også en visuel støtte til anvisning af lodsejere med krav om udbedring af ulovlige terrænreguleringer.

Byggemodning af nyudstykning

Malling, Aarhus

Som et led i klimatilpasningsstrategien i Aarhus Vand blev SCALGO Live benyttet til at belyse overfladeafstrømningen ved skybrud i et byudviklingsområde i Malling. Resultatet understøttede dialogen med bygherre samt til reduktion af konsekvenserne ved ekstremregn.

Læs mere

Kvalificering af funktionen af åbne render

Gødvad Enge, Silkeborg

Silkeborg Kommune har droneopmålt et udviklingsområde efter etablering af render til overfladehåndtering af regnvandet. Data blev importeret til SCALGO Live og vandhåndteringens overordnede funktion blev kvalitetssikret heri.

Udpegning af risikoområder langs Sava-floden

Sava-floden, Bosnien-Hercegovina

Oversvømmelser langs Sava-floden skaber massive ødelæggelser. COWI bruger derfor SCALGO Live som et effektivt screeningværktøj til at strukturere en prioriteret indsats ved at identificere oversvømmelsestruede vandløbsstrækninger.

Læs mere

Screening af diger

Odense Fjord

Odense Kommune screener samtlige diger i Odense Fjord, for at vurdere sikringsniveauet.I SCALGO Live bestemmes digehøjder og deraf, hvor meget og hvor digerne sætter sig. Koblet med simulering af vandudbredelse vurderes sikringens samlede kvalitet.

Læs mere

Den Stille Stormflod 2017

Køge og Sønderborg

Stormfloden i januar 2017 medførte vandstande på op til 1,8 m. Sønderborg kommune og forsyning samt KLAR Forsyning anvendte SCALGO Live til formidling, sikring af kritisk infrastruktur og planlægning af midlertidig kystbeskyttelse.

Læs mere

Klimasikring af stor erhvervsbyggeri

Midtjylland

Niras har rådgivet om klimasikring af en stor erhvervsbyggeri, der tidligere har været oversvømmet. Med SCALGO Live blev der skabt overblik over strømningsveje og løsningsmuligheder, bl.a. på fælles workshops mellem interessenterne.

Screening af diger

Odense Fjord

Odense Kommune screener samtlige diger i Odense Fjord, for at vurdere sikringsniveauet.I SCALGO Live bestemmes digehøjder og deraf, hvor meget og hvor digerne sætter sig. Koblet med simulering af vandudbredelse vurderes sikringens samlede kvalitet.

Læs mere

Den Stille Stormflod 2017

Køge og Sønderborg

Stormfloden i januar 2017 medførte vandstande på op til 1,8 m. Sønderborg kommune og forsyning samt KLAR Forsyning anvendte SCALGO Live til formidling, sikring af kritisk infrastruktur og planlægning af midlertidig kystbeskyttelse.

Læs mere

Fyldningstider for Nørrestrand

Horsens

Horsens Kommune har lavet indledende undersøgelser af om sluselukninger ved Nørrestrand kan medføre oversvømmelser med vand fra baglandet. Volumener fra SCALGO Live kombineret med beregninger har givet bedre overblik over tidshorisonter for sluselukninger.

Borgerdialog om oversvømmelser

Bjerlev, Vejle

Med SCALGO Live kunne Vejle Kommune hurtigt skabe overblik over problemomfang, ansvar og løsningsmuligheder hos en grundejer med gener af vejvand på grunden. Dette dannede baggrund for en løsningsorienteret dialog og med grundejeren.

Læs mere

Skybrudskortlægning af Skovlunde Bycenter

Skovlunde

Ballerup Kommune har i forbindelse med planlægning af nyt bycenter i Skovlunde afdækket skybrudsrisikoen i SCALGO Live. Her er afstrømning og oversvømmelser i og omkring området vurderet, og efterfølgende indtænkt i byudviklingsprojektet.

Undersøgelse af kloakseparering

Solbjerg, Aarhus

Når Aarhus Vand gennemgår deres separatkloakerede områder i forhold til renovering og vedligehold, suppleres traditionelle analyser, med måledata og hydraulisk modellering, og borgerundersøgelser med en vurdering af overfladeafstrømning via SCALGO Live.

Læs mere

Byggemodning af nyudstykning

Malling, Aarhus

Som et led i klimatilpasningsstrategien i Aarhus Vand blev SCALGO Live benyttet til at belyse overfladeafstrømningen ved skybrud i et byudviklingsområde i Malling. Resultatet understøttede dialogen med bygherre samt til reduktion af konsekvenserne ved ekstremregn.

Læs mere

Kvalificering af funktionen af åbne render

Gødvad Enge, Silkeborg

Silkeborg Kommune har droneopmålt et udviklingsområde efter etablering af render til overfladehåndtering af regnvandet. Data blev importeret til SCALGO Live og vandhåndteringens overordnede funktion blev kvalitetssikret heri.

Droneopmåling og lokalplanlægning

Glisholm Sø, Odense

Odense Kommune har droneopmålt et byudviklingsområde med omfattende terrænændringer - bl.a. motorvejsrampe og regnvandssø - siden 2015. Droneopmålingen er blevet importeret i SCALGO Live til visualisering og evaluering af skybrudsrisiko.

Visualisering af terrænregulering

Horsens

Horsens Kommune bruger SCALGO Live i administrationen af terrænreguleringer. Derved opnås overblik over udviklingen i terrænet. Det er også en visuel støtte til anvisning af lodsejere med krav om udbedring af ulovlige terrænreguleringer.

Screening af diger

Odense Fjord

Odense Kommune screener samtlige diger i Odense Fjord, for at vurdere sikringsniveauet.I SCALGO Live bestemmes digehøjder og deraf, hvor meget og hvor digerne sætter sig. Koblet med simulering af vandudbredelse vurderes sikringens samlede kvalitet.

Læs mere

Forureningssporing ved Hastrup Sø

Vejle

I forbindelse med en forureningssag i den nordlige del af Hastrup Sø kunne Vejle Kommune med SCALGO Live øjeblikkeligt udpege det topografiske opland for Hastrup Sø. Det medførte en hurtig indkredsning af forureningskilden.

Læs mere

Klimatilpasning

Odense

Vandcenter Syd arbejder med flere klimatilpasningsprojekter bl.a. i Odense Midtby. Med SCALGO Live har de hurtigt skabt overblik over strømningsveje og løsningsscenarier, samt eftertestet koteplaner til byfornyelses robusthed overfor skybrud.

Byggemodning af nyudstykning

Malling, Aarhus

Som et led i klimatilpasningsstrategien i Aarhus Vand blev SCALGO Live benyttet til at belyse overfladeafstrømningen ved skybrud i et byudviklingsområde i Malling. Resultatet understøttede dialogen med bygherre samt til reduktion af konsekvenserne ved ekstremregn.

Læs mere

Kvalificering af funktionen af åbne render

Gødvad Enge, Silkeborg

Silkeborg Kommune har droneopmålt et udviklingsområde efter etablering af render til overfladehåndtering af regnvandet. Data blev importeret til SCALGO Live og vandhåndteringens overordnede funktion blev kvalitetssikret heri.

Droneopmåling og lokalplanlægning

Glisholm Sø, Odense

Odense Kommune har droneopmålt et byudviklingsområde med omfattende terrænændringer - bl.a. motorvejsrampe og regnvandssø - siden 2015. Droneopmålingen er blevet importeret i SCALGO Live til visualisering og evaluering af skybrudsrisiko.

Byudvikling af Dalum papirfabrik

Odense

I forbindelse med lokalplanlægning af nyt boligområde på den tidligere Dalum papirfabrik gav SCALGO Live overblik over terræn og optimal bassinplacering. Projektet førte til at alle lokalplaner i Odense Kommune nu screenes i SCALGO Live.

Læs mere

Planlægning af vej

Egebjerg

Ved planlægning af et vejbyggeri har Horsens Kommune importeret projektet i SCALGO Live og undersøgt vejens effekt på strømningen. Derved var det enkelt og hurtigt at bestemme optimal placering af underføringer og undgå vand på vejbanen.

Udpegning af risikoområder langs Sava-floden

Sava-floden, Bosnien-Hercegovina

Oversvømmelser langs Sava-floden skaber massive ødelæggelser. COWI bruger derfor SCALGO Live som et effektivt screeningværktøj til at strukturere en prioriteret indsats ved at identificere oversvømmelsestruede vandløbsstrækninger.

Læs mere

Borgerdialog om oversvømmelser

Bjerlev, Vejle

Med SCALGO Live kunne Vejle Kommune hurtigt skabe overblik over problemomfang, ansvar og løsningsmuligheder hos en grundejer med gener af vejvand på grunden. Dette dannede baggrund for en løsningsorienteret dialog og med grundejeren.

Læs mere

Skybrudskortlægning af Skovlunde Bycenter

Skovlunde

Ballerup Kommune har i forbindelse med planlægning af nyt bycenter i Skovlunde afdækket skybrudsrisikoen i SCALGO Live. Her er afstrømning og oversvømmelser i og omkring området vurderet, og efterfølgende indtænkt i byudviklingsprojektet.

Klimatilpasning

Odense

Vandcenter Syd arbejder med flere klimatilpasningsprojekter bl.a. i Odense Midtby. Med SCALGO Live har de hurtigt skabt overblik over strømningsveje og løsningsscenarier, samt eftertestet koteplaner til byfornyelses robusthed overfor skybrud.

Visualisering af terrænregulering

Horsens

Horsens Kommune bruger SCALGO Live i administrationen af terrænreguleringer. Derved opnås overblik over udviklingen i terrænet. Det er også en visuel støtte til anvisning af lodsejere med krav om udbedring af ulovlige terrænreguleringer.

Byggemodning af nyudstykning

Malling, Aarhus

Som et led i klimatilpasningsstrategien i Aarhus Vand blev SCALGO Live benyttet til at belyse overfladeafstrømningen ved skybrud i et byudviklingsområde i Malling. Resultatet understøttede dialogen med bygherre samt til reduktion af konsekvenserne ved ekstremregn.

Læs mere

Kvalificering af funktionen af åbne render

Gødvad Enge, Silkeborg

Silkeborg Kommune har droneopmålt et udviklingsområde efter etablering af render til overfladehåndtering af regnvandet. Data blev importeret til SCALGO Live og vandhåndteringens overordnede funktion blev kvalitetssikret heri.

Screening af diger

Odense Fjord

Odense Kommune screener samtlige diger i Odense Fjord, for at vurdere sikringsniveauet.I SCALGO Live bestemmes digehøjder og deraf, hvor meget og hvor digerne sætter sig. Koblet med simulering af vandudbredelse vurderes sikringens samlede kvalitet.

Læs mere

Den Stille Stormflod 2017

Køge og Sønderborg

Stormfloden i januar 2017 medførte vandstande på op til 1,8 m. Sønderborg kommune og forsyning samt KLAR Forsyning anvendte SCALGO Live til formidling, sikring af kritisk infrastruktur og planlægning af midlertidig kystbeskyttelse.

Læs mere

Fyldningstider for Nørrestrand

Horsens

Horsens Kommune har lavet indledende undersøgelser af om sluselukninger ved Nørrestrand kan medføre oversvømmelser med vand fra baglandet. Volumener fra SCALGO Live kombineret med beregninger har givet bedre overblik over tidshorisonter for sluselukninger.

Droneopmåling og lokalplanlægning

Glisholm Sø, Odense

Odense Kommune har droneopmålt et byudviklingsområde med omfattende terrænændringer - bl.a. motorvejsrampe og regnvandssø - siden 2015. Droneopmålingen er blevet importeret i SCALGO Live til visualisering og evaluering af skybrudsrisiko.

Forureningssporing ved Hastrup Sø

Vejle

I forbindelse med en forureningssag i den nordlige del af Hastrup Sø kunne Vejle Kommune med SCALGO Live øjeblikkeligt udpege det topografiske opland for Hastrup Sø. Det medførte en hurtig indkredsning af forureningskilden.

Læs mere

Byudvikling af Dalum papirfabrik

Odense

I forbindelse med lokalplanlægning af nyt boligområde på den tidligere Dalum papirfabrik gav SCALGO Live overblik over terræn og optimal bassinplacering. Projektet førte til at alle lokalplaner i Odense Kommune nu screenes i SCALGO Live.

Læs mere

Planlægning af vej

Egebjerg

Ved planlægning af et vejbyggeri har Horsens Kommune importeret projektet i SCALGO Live og undersøgt vejens effekt på strømningen. Derved var det enkelt og hurtigt at bestemme optimal placering af underføringer og undgå vand på vejbanen.

Skybrudskortlægning af Skovlunde Bycenter

Skovlunde

Ballerup Kommune har i forbindelse med planlægning af nyt bycenter i Skovlunde afdækket skybrudsrisikoen i SCALGO Live. Her er afstrømning og oversvømmelser i og omkring området vurderet, og efterfølgende indtænkt i byudviklingsprojektet.

Undersøgelse af kloakseparering

Solbjerg, Aarhus

Når Aarhus Vand gennemgår deres separatkloakerede områder i forhold til renovering og vedligehold, suppleres traditionelle analyser, med måledata og hydraulisk modellering, og borgerundersøgelser med en vurdering af overfladeafstrømning via SCALGO Live.

Læs mere

Klimatilpasning

Odense

Vandcenter Syd arbejder med flere klimatilpasningsprojekter bl.a. i Odense Midtby. Med SCALGO Live har de hurtigt skabt overblik over strømningsveje og løsningsscenarier, samt eftertestet koteplaner til byfornyelses robusthed overfor skybrud.

Byggemodning af nyudstykning

Malling, Aarhus

Som et led i klimatilpasningsstrategien i Aarhus Vand blev SCALGO Live benyttet til at belyse overfladeafstrømningen ved skybrud i et byudviklingsområde i Malling. Resultatet understøttede dialogen med bygherre samt til reduktion af konsekvenserne ved ekstremregn.

Læs mere

Kvalificering af funktionen af åbne render

Gødvad Enge, Silkeborg

Silkeborg Kommune har droneopmålt et udviklingsområde efter etablering af render til overfladehåndtering af regnvandet. Data blev importeret til SCALGO Live og vandhåndteringens overordnede funktion blev kvalitetssikret heri.

Den Stille Stormflod 2017

Køge og Sønderborg

Stormfloden i januar 2017 medførte vandstande på op til 1,8 m. Sønderborg kommune og forsyning samt KLAR Forsyning anvendte SCALGO Live til formidling, sikring af kritisk infrastruktur og planlægning af midlertidig kystbeskyttelse.

Læs mere

Undersøgelse af kloakseparering

Solbjerg, Aarhus

Når Aarhus Vand gennemgår deres separatkloakerede områder i forhold til renovering og vedligehold, suppleres traditionelle analyser, med måledata og hydraulisk modellering, og borgerundersøgelser med en vurdering af overfladeafstrømning via SCALGO Live.

Læs mere

Klimasikring af stor erhvervsbyggeri

Midtjylland

Niras har rådgivet om klimasikring af en stor erhvervsbyggeri, der tidligere har været oversvømmet. Med SCALGO Live blev der skabt overblik over strømningsveje og løsningsmuligheder, bl.a. på fælles workshops mellem interessenterne.

SCALGO Live som projektværktøj

Niras, Aarhus

For en rådgivende ingeniør har SCALGO Live særligt bragt værdi i form af hurtige analyser til forståelse og problemindkredsning, som ingeniørerne tidligere brugte lang tid på selv at lave.

Læs mere

Udpegning af risikoområder langs Sava-floden

Sava-floden, Bosnien-Hercegovina

Oversvømmelser langs Sava-floden skaber massive ødelæggelser. COWI bruger derfor SCALGO Live som et effektivt screeningværktøj til at strukturere en prioriteret indsats ved at identificere oversvømmelsestruede vandløbsstrækninger.

Læs mere

Arrangér en demonstration

Kontakt os i dag for at aftale en demonstration af SCALGO Live. Så kan vi snakke mere om, hvordan SCALGO Live kan udnyttes i jeres organisation. Vi kan enten komme forbi jeres kontor eller i kan besøge os i Aarhus eller København. Kontakt os på e-mail eller telefon.