Blogindlæg

Etablering af ny kanal til regnvandshåndtering

1. jan. 2022

By Helena Åström, helena@scalgo.com

Aarhus Kommune og Aarhus Vand har i samarbejde med EnviDan udarbejdet et skitseprojekt for at etablere en ny kanal, som skal aflede regnvand. I planlægningen har EnviDan brugt vandløbsmodulet i SCALGO Live til at dimensionere kanalen, udforske forskellige tracéer og visualisere mulighederne.

Dimensionering af kanalen

I projektet var det til dels vigtigt at sikre, at kanalen har tilstrækkelig kapacitet, og desuden skulle der afprøves forskellige tracéer.

Indledningsvis er kanalen dimensioneret således, at den kan håndtere et flow på 200 l / s fra opstrøms bassiner”, forklarer Bo Kempel, hydraulisk specialist hos EnviDan. ”Kanalen blev skabt i terrænmodellen ved hjælp af terrænredigeringsværktøjer, og derefter blev både tværsnit og faldforhold i kanalen vurderet med vandløbsmodulet”.

Figur 1. I SCALGO Live formes en ny kanal ved hjælp af terrænediteringsværktøjer, og derefter kan vandløbsanalysen bruges i det nye terræn til at vurdere dimensioneringen for den nye kanal.

Forskellige løsningsmuligheder

Forskellige tracéer blev afprøvet, fordi der var et behov for at finde et tracé, der ikke påvirker omgivelserne negativt og kræver mindst mulige jordarbejder. Tracéerne er visualiseret på forskellige måder, med højdedata, luftfoto og med 3D visualiseringer. Dette gør det nemt for kommunen og forsyningen at tage stilling til realiserbarheden af de forskellige tracéer.

Der er eksempelvis et ønske om at ikke berøre den omkringliggende skov. Ved at kombinere SCALGO Live resultater med forskellige visualiseringer af tracéet øges sikkerheden for, at der bliver arbejdet imod et realistisk tracé”, forklarer Bo.

Figur 2. Ved hjælp af forskellige visualiseringer er det nemt at kommunikere, hvordan kanalen vil se ud, når den bliver etableret. Til venstre vises to forskellige tracéer. Til højre vises, hvordan vandløbet vil se ud i naturen.

3D visualiseringer

Bo brugte de editerede højdedata til at skabe 3D visualiseringer af forskellige løsningmuligheder.

”Denne arbejdsform har givet stor værdi og har hjulpet projektet godt på vej, fordi de simple scenarieanalyser i kombination med forståelige visualiseringer giver et godt billede af hvilke løsninger, der giver mening at arbejde videre med.”

Figur 3. Man kan bruge højdedata fra SCALGO Live til at lave 3D visualiseringer.

Vurdering af omkostninger

Jordarbejder udgør en stor del af den totale omkostning ved etablering af nye kanaler. I SCALGO Live estimeres jordbalancen interaktivt i takt med, at man laver ændringer i højdemodellen, hvilket gør det muligt allerede tidlig i et projekt at få et overblik over omkostninger.

Når vi laver tracéer i SCALGO Live, bruger vi jordbalancen til at sikre, at størrelsen på jordarbejdet bliver acceptabel og realiserbar”, fortæller Bo.

Figur 4. Jordbalancen I SCALGO Live er et vigtigt værktøj ved vurdering af omkostninger.

Vil du høre mere om projektet eller SCALGO Lives vandløbsmodul? Kontakt Bo Kempel fra EnviDan på bkk@envidan.dk eller Sara Lerer fra SCALGO på sara@scalgo.com.