Polityka prywatności SCALGO Live

Administrator danych

Gdy zakładają Państwo konto w serwisie SCALGO Live, spółka SCALGO ApS (nr. rej. przedsiębiorstwa: 32566359, adres: Aabogade 40D, 8200 Aarhus N, Dania) przetwarza Państwa dane osobowe jako niezależny administrator danych.W razie jakiekolwiek pytań dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych, niniejszej polityki lub Państwa praw jako osób, których dane dotyczą, zapraszamy do skontaktowania się z nami pod adresem support@scalgo.com.

Dane osobowe

Kiedy tworzą Państwo konto w serwisie SCALGO Live, prosimy o podanie adresu e-mail, pracodawcy lub organizacji edukacyjnej, stanowiska, imienia i nazwiska oraz hasła. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO przetwarzamy te dane osobowe w celu administrowania Państwa kontem.

Jeśli utworzą Państwo konto SCALGO Live za pomocą systemu jednokrotnego logowania, Państwa dane zostaną dostarczone przez system kontrolowany przez Państwa dostawcę tożsamości (w większości przypadków będzie to Państwa pracodawca lub organizacja edukacyjna). W zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem systemu jednokrotnego logowania funkcję administratora danych pełni Państwa pracodawca lub organizacja edukacyjna.

Spółka SCALGO przetwarza Państwa adres e-mail także w celu przykazywania Państwu ważnych informacji o produktach SCALGO, takich jak istotne zmiany w niniejszej polityce, kwestie dotyczące bezpieczeństwa, powiadomienia o udostępnieniu Państwu przestrzeni roboczej przez użytkownika lub wezwania do zresetowania hasła. Podstawą prawną przetwarzania Państwa adresu e-mail w tych celach jest prawnie uzasadniony interes firmy SCALGO polegający na informowaniu Państwa o ww. kwestiach, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeśli wyrażą Państwo zgodę, firma SCALGO będzie przetwarzać Państwa dane osobowe także w celu wysyłania Państwu informacji marketingowych i szkoleniowych, takich jak powiadomienia o nowych istotnych funkcjach czy nadchodzących wydarzeniach szkoleniowych. Podstawą prawną przetwarzania Państwa adresu e-mail w tym celu jest wyrażona przez Państwa zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 2 lit. a RODO.

Wycofanie zgodyJeżeli

Państwa dane osobowe są przetwarzane w oparciu o Państwa zgodę, mają Państwo prawo do jej wycofania w każdej chwili. Należy jednak zaznaczyć, że wycofanie zgody nie będzie mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Swoje konto SCALGO Live mogą Państwo usunąć w każdej chwili. Ponieważ rozliczenia SCALGO Live odbywają się na poziomie całej organizacji, spółka SCALGO prowadzi rejestr Państwa korzystania z usługi.


SCALGO przechowuje te dane przez okres dwóch lat od usunięcia Państwa konta, aby umożliwić administratorom organizacji zarządzanie monitorowaniem wykorzystania usługi przez organizacje.

Kategorie odbiorców danych osobowych

Administratorzy Państwa organizacji mogą otrzymywać informacje o Państwa wykorzystaniu platformy dla celów rozliczeniowych.

Ponadto, rejestrując się na naszej platformie, akceptują Państwo fakt, że inni użytkownicy SCALGO Live będą mogli zobaczyć Państwa dane, np. gdy udostępnią Państwu swoją przestrzeń roboczą, identyfikując Państwa na podstawie adresu e-mail, imienia i nazwiska lub stanowiska.

Spółka SCALGO może też ujawniać Państwa dane osobowe usługodawcom, dostawcom biznesowym itp., jeśli jest to konieczne do świadczenia Państwu jej usługi.

Przekazywanie danych osobowych

Nie udostępniamy Państwa danych osobowych stronom trzecim, chyba że ich ujawnienie jest niezbędne w celu świadczenia Państwu naszej usługi. Jeśli ujawniamy Państwa dane osobowe stronom trzecim, zawsze upewniamy się, że mamy ku temu uzasadniony cel oraz podstawę prawną.

Jeżeli ujawniamy Państwa dane osobowe stronom trzecim spoza UE/EOG, zapewniamy, że mamy podstawę prawną do przekazywania tych danych zgodnie z Rozdziałem V RODO. Podstawę mogą stanowić np. decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 RODO lub standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.

Środki bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych traktujemy priorytetowo, zawsze dbając, aby ich przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Aby jak najskuteczniej chronić Państwa dane osobowe, na bieżąco oceniamy ryzyko, które może wiązać się z ich przetwarzaniem. Szczególną uwagę zwracamy uwagę na ochronę Państwa danych osobowych przed takimi zagrożeniami, jak dyskryminacja, kradzież tożsamości, straty finansowe, utrata reputacji bądź naruszenie poufności.

W przypadku naruszenia ochrony danych obarczonego wysokim ryzykiem, powiadomimy Państwa o sytuacji najszybciej, jak to będzie możliwe w danych okolicznościach.

Dostęp do Państwa danych osobowych jest ograniczony zarówno fizycznie, jak i elektronicznie; w praktyce oznacza to, że dostęp do nich mają wyłącznie te osoby, które go potrzebują.

Państwa prawa

Gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo szereg praw. Aby z nich skorzystać, prosimy skontaktować się z działem wsparcia SCALGO Live pocztą elektroniczną pod adresem support@scalgo.com lub telefonicznie pod numerem +45 88 77 26 68.

Prawo do dostępu do danych i ich poprawiania

Mają Państwo prawo do dostępu do przetwarzanych przez nas danych na Państwa temat. Mają Państwo również prawo do zażądania poprawienia wszelkich niepoprawnych danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych

W szczególnych przypadkach mają Państwo prawo do zażądania usunięcia swoich danych osobowych przed terminem ich usunięcia w zwykłym trybie.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

W pewnych okolicznościach mają Państwo również prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych do ich przechowywania.

Prawo do sprzeciwu

W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych osobowych

W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie; oraz prawo do łatwego przeniesienia takich danych osobowych od jednego administratora danych do drugiego.

Więcej informacji na temat swoich praw mogą Państwo uzyskać w wytycznych Duńskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dostępnych pod adresem www.datatilsynet.dk.

Możliwość złożenia skargi

Jeśli mają Państwo zastrzeżenia do sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo złożyć skargę do Duńskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe Urzędu oraz pouczenie w sprawie składania skarg dostępne są pod adresem www.datatilsynet.dk.

Kodeks postępowania

Przestrzegamy Kodeksu postępowania dla usługodawców GÉANT.