Naturrestaurering

Återskapa naturen

Skapa landskap i en unik digital värld, för att återställa naturliga processer och öka den biologiska mångfalden.

När vi planerar fördröjningsdammar för fosfor är SCALGO Live värdefullt för att analysera egenskaper hos avrinningsområden och identifiera lämpliga platser.

Dimitry van der Nat
Ekologisk konsult, Sverige

Innan SCALGO Live arbetade vi i en GIS-karta och beräknade jordbalansen separat i ett Excel-ark. Nu kan vi göra allt i en enda programvara, vilket sparar oss mycket tid.

Jonas Ribergaard Rasmussen
Projektledare, Sverige

Vår uppgift var att också öka den biologiska mångfalden och förbättra områdets rekreationsvärde. Detta ställer höga krav på hur terräng ska formas och med SCALGO Live var denna uppgift enkel."

Phil Williams
Teknisk direktör, Storbritannien

Återställande av vattendrag

Se hur Aarhus kommun återskapar naturen.

"Vi har ändrat en reglerad del av vattendraget till ett naturligt vattendrag som meandrar och har stor variation. Vårt mål är att simulera naturen."

Arbeta med ditt
naturprojekt

Utforska naturliga flödesförhållanden var som helst

Är du intresserad av stora rinnmönster?

Få snabbt en överblick över rinnvägar, avrinningsområden, markanvändning, jordtyper och mer. Utvärdera var det är förnuftigt att lägga igen diken, anlägga dammar eller återmeandra vattendrag.

Experimentera med naturens möjligheter

Vill du återskapa naturliga terränger?

Forma terräng och marktäcke för att testa olika sätt att öka infiltration, omdirigera flödet och hålla kvar vatten. Omedelbar jordbalans med uppskattning av volymer hjälper till att säkerställa en realistisk plan.

Skapa naturliga utrymmen för vatten

Vill du att dina ekosystem ska blomstra?

I årtionden har vi ändrat vattenvägar och landskap på bekostnad av naturen. Nu är det dags att ge något tillbaka. Och med SCALGO Live är du på god väg.