SCALGO Live Flood Risk

Den nationale platform til at arbejde med oversvømmelsesrisiko indenfor klimatilpasning, byplanlægning, beredskab og administration af vandløb.

Få en demo Læs mere

Vores kunder inkluderer

Overblik over oversvømmelsesrisiko fra hav, i lavninger og fra vandløb.

Få en demo

Kommune

Opdaterede og interaktive oversvømmelseskort gør det muligt at prioritere klimatilpasningstiltag samt at arbejde aktivt med oversvømmelsesrisiko i byplanlægning. Samling af vandløbsdata og terrændata giver helt nye muligheder for at analysere og kvalitetstjekke vandløbsdata.

Forsyning

Få indsigt i hvordan overfladevandet strømmer og undersøg effekten af diger, bassiner og kanaler. Tilpas terrænmodellen ved hjælp af de kraftfulde interaktionsværktøjer. Download den tilpassede terrænmodellen og arbejd videre med denne i andre værktøjer.

Rådgivende Ingeniører

Opdaterede og landsdækkende oversvømmelseskort giver hurtigt overblik over hvorledes overfladevandet strømmer i et vilkårligt projektområde i Danmark. Med kraftfulde interaktionsværktøjer kan effekten af diger, bassiner og kanaler hurtigt udforskes, terrænmodellen kan tilpasses og downloades.

Forsikring

Med landsdækkende oversvømmelseskort baseret på detaljerede terrænmodeller er det muligt at gennemføre analyser på samtlige ejendomme i en forsikringsportefølje eller at undersøge risici fra overfladevand ved enkelte ejendomme.

Undersøg effekten af ændringer i terræn eller vandløbsdata.

En simpel brugerflade gør det muligt for ingeniører, landskabsarkitekter og byplanlæggere at arbejde med oversvømmelsesrisiko fra overfladevand ved at evaluere de overordnede effekter af diger, kanaler, huse og bassiner. Her er vist et eksempel hvor et nyt kvarter er under planlægning. Huse bliver tegnet ind sammen med kanaler og et bassin, og en opdateret analyse (i blå) sammenlignes med en analyse på det oprindelige terræn (lilla).

Lav beredskabsplaner ved at undersøge effekten af forskellige hændelser og arbejd hurtigt og intuitiv med oversvømmelses analyser under konkrete hændelser. Her er der afprøvet et scenarie hvor en mobildæmning er lagt ud for at beskytte et byområde mod en stigende vandstand i fjorden.

Undersøg den overordnede effekt af forskellige klimatilpasningstiltag og del dette med kollegaer, politikere eller rådgivere. Her er vist et eksempel på oplandet (i grønt) i et villakvarter hvor regnvand ledes ned i et nyanlagt bassin og derefter videre ud til et større bassin nedstrøms.

Arbejd med oversvømmelser fra vandløb og undersøg effekten af ændret vandføring, havvandstand, tværsnitsprofiler og vandløbsdiger. Her er vist en eksempel på et en oversvømmelse fra et vandløb ved en 50-års hændelse.

Arbejd interaktivt med data og analyser.

Dynamiske vandoplande

Vælg punkt på terrænoverfladen og se vandoplandet får dette punkt, dets areal og hvilken vej vandet flyder til havet.

Skybrudskort

Udspørg Skybrudskortet og undersøg hvor vandet samler sig i lavninger, hvor det kommer fra og hvordan det flyder ned i lavningen.

Profiler

Undersøg terrænhældninger med kraftfuldt værktøj til at udtrække højdeprofiler.

Vandløbsdata

Udtræk længdeprofiler og tværprofiler fra vandløbsdata, og sammenlign disse med højdeprofiler fra terrænmodellen.

Altid opdateret

Vær sikker på at dine analyser altid er tilgængelige på det nyeste data og at du kan rette fejl i højdedata og hydrologiske tilrettelser.

laptop icon

Brugervenlig

Vedligehold og fejlrette terrændata gennem en nem og intuitiv brugerflade.
layers icon

Vedligehold vandløbsdata

Vedligehold dit vandløbsdata som tværprofiler m.m.
map icon

Ajourføring

Ajourfør terrændata ved nye bebyggelser.
refresh icon

Brug det nyeste data

Få ny højdemodel når den bliver frigivet af GST.

Prøv SCALGO Live Flood Risk

Få en demo