SCALGO Live Flood Risk

Den nationale platform til at arbejde med oversvømmelsesrisiko indenfor klimatilpasning, byplanlægning, beredskab og administration af vandløb.

Få en demo Se brugereksempler Læs mere

Vores kunder inkluderer

Skab overblik med opdaterede kortlægninger af oversvømmelsesrisiko.

Med kortlægninger af oversvømmelsesrisiko fra hav, i lavninger og fra vandløb, får du hurtigt et overblik over den samlede oversvømmelsesrisiko på en ejendom, et område eller en hel kommune. Kortlægninger opdateres løbende efterhånden som nye data bliver tilgængelige fra stat og kommuner.

Forstå risikofaktorer ved at arbejde interaktivt med data og kortlægninger.

Dynamiske vandoplande

Vælg et punkt i terrænet og se vandoplandet for dette punkt, dets areal og strømningsvejen til nedstrøms lavninger. Brug dette til at vurdere placering af nybyggeri, dimensionering af regnvands­håndterings­systemer eller indsnævring af kilder til vandløbs­forurening.

Skybrudskort

Udforsk skybrudskortet, hvor du bl.a. kan visualisere detaljerede strømningsveje samt få viden om volumen og dybde af den enkelte oversvømmelse. Brug dette til at dimensionere klima­tilpasnings­tiltag eller sikre dig at nye vejanlæg eller byggerier ikke gennemskærer signifikante strømningsveje.

Profiler

Undersøg terrænhældninger med et kraftfuldt værktøj til at udtrække højdeprofiler. Brug dette til projektering af lednings­anlæg og grøfte­systemer eller fastlæggelse af niveau­planer i lokal­planer og bygge­sager.

Bassinvolumen

Undersøg bassinvolumen under et punkt i bassinet. Brug for eksempel dette til at undersøge muligheden for opmagasinering af overfladevand i naturlige lavninger.

Undersøg effekten af terrænændringer.

Ingeniører, landskabsarkitekter og byplanlæggere kan via en simpel brugerflade evaluere de overordnede effekter af diger, kanaler, huse og bassiner på oversvømmelsesrisiko. Her er vist et eksempel hvor et nyt kvarter er under planlægning. Huse bliver tegnet ind sammen med kanaler og et bassin, og en opdateret analyse (blå) sammenlignes med en analyse på det oprindelige terræn (lilla).

Håndter beredskabssituationer eller arbejd proaktivt med dine beredskabsplaner ved at undersøge effekten af mobile barrierer eller digebrud. Her er der afprøvet et scenarie, hvor en mobildæmning er lagt ud for at beskytte et byområde mod en stigende vandstand i fjorden.

Undersøg den overordnede effekt af forskellige klimatilpasningstiltag og del dette med kollegaer, politikere eller rådgivere. Her er vist et eksempel på oplandet (i grønt) i et villakvarter, hvor regnvand ledes ned i et nyanlagt bassin og derefter videre ud til et større bassin nedstrøms.

Arbejd med oversvømmelser fra vandløb og undersøg effekten af ændret vandføring, havvandstand, tværsnitsprofiler og vandløbsdiger. Her er vist en eksempel på et en oversvømmelse fra et vandløb ved en 50-års hændelse.

Et værktøj for alle som arbejder med overfladevand.

Skybrudskortlægning af Skovlunde Bycenter

Skovlunde
Ballerup Kommune har i forbindelse med planlægning af nyt bycenter i Skovlunde afdækket skybrudsrisikoen i SCALGO Live. Her er afstrømning og oversvømmelser i og omkring området vurderet, og efterfølgende indtænkt i byudviklingsprojektet.

Fornyelsesplanlægning

Solbjerg, Aarhus
Da Aarhus Vand skulle planlægge separering af spildevand og regnvand i Solbjerg suppleredes traditionelle analyser af måledata og hydraulisk modellering med en vurdering af overfladeafstrømning via SCALGO Live. Dette som led i Aarhus Vands klimatilpasningsstrategi.

Klimasikring af stor erhvervsbyggeri

Midtjylland
Niras har rådgivet om klimasikring af en stor erhvervsbyggeri, der tidligere har været oversvømmet. Med SCALGO Live blev der skabt overblik over strømningsveje og løsningsmuligheder, bl.a. på fælles workshops mellem interessenterne.

Klimatilpasning

Odense
Vandcenter Syd arbejder med flere klimatilpasningsprojekter bl.a. i Odense Midtby. Med SCALGO Live har de hurtigt skabt overblik over strømningsveje og løsningsscenarier, samt eftertestet koteplaner til byfornyelses robusthed overfor skybrud.

Kvalificering af funktionen af åbne render

Gødvad Enge, Silkeborg
Silkeborg Kommune har droneopmålt et udviklingsområde efter etablering af render til overfladehåndtering af regnvandet. Data er importeret til SCALGO Live og vandhåndteringens overordnede funktion er kvalitetssikret heri.

Planlægning af vej

Egebjerg
Ved planlægning af et vejbyggeri har Horsens Kommune importeret projektet i SCALGO Live og undersøgt vejens effekt på strømningen. Derved var det enkelt og hurtigt at bestemme optimal placering af underføringer og undgå vand på vejbanen.

Byggemodning af nyudstykning

Malling, Aarhus
Som et led i klimatilpasningsstrategien i Aarhus Vand blev SCALGO Live benyttet til at belyse overfladeafstrømningen ved skybrud i et byudviklingsområde i Malling. Resultatet understøttede dialogen med bygherre samt til reduktion af konsekvenserne ved ekstremregn.

Borgerdialog om oversvømmelser

Bjerlev, Vejle
Med SCALGO Live kunne Vejle Kommune hurtigt skabe overblik over problemomfang, ansvar og løsningsmuligheder hos en grundejer med gener af vejvand på grunden. Dette dannede baggrund for en løsningsorienteret dialog og med grundejeren.

Screening af diger

Odense Fjord
Odense Kommune screener samtlige diger i Odense Fjord, for at vurdere sikringsniveauet. I SCALGO Live bestemmes digehøjder og deraf, hvor meget og hvor digerne sætter sig. Koblet med simulering af vandudbredelse vurderes sikringens samlede kvalitet.

Stormfloden Urd 2017

Køge og Sønderborg
Stormfloden i januar 2017 medførte vandstande på op til 1,8 m. Sønderborg kommune og forsyning samt KLAR Forsyning anvendte SCALGO Live til formidling, sikring af kritisk infrastruktur og planlægning af midlertidig kystbeskyttelse.

Stormfloden Urd 2017

Køge og Sønderborg
Stormfloden i januar 2017 medførte vandstande på op til 1,8 m. Sønderborg kommune og forsyning samt KLAR Forsyning anvendte SCALGO Live til formidling, sikring af kritisk infrastruktur og planlægning af midlertidig kystbeskyttelse.

Fyldningstider for Nørrestrand

Horsens
Horsens Kommune har lavet indledende undersøgelser af om sluselukninger ved Nørrestrand kan medføre oversvømmelser med vand fra baglandet. Volumener fra SCALGO Live kombineret med beregninger har givet bedre overblik over tidshorisonter for sluselukninger.

Screening af diger

Odense Fjord
Odense Kommune screener samtlige diger i Odense Fjord, for at vurdere sikringsniveauet. I SCALGO Live bestemmes digehøjder og deraf, hvor meget og hvor digerne sætter sig. Koblet med simulering af vandudbredelse vurderes sikringens samlede kvalitet.

Klimasikring af stort erhvervsbyggeri

Midtjylland
Niras har rådgivet om klimasikring af en stor erhvervsbyggeri, der tidligere har været oversvømmet. Med SCALGO Live blev der skabt overblik over strømningsveje og løsningsmuligheder, bl.a. på fælles workshops mellem interessenterne.

Kvalificering af funktionen af åbne render

Gødvad Enge, Silkeborg
Silkeborg Kommune har droneopmålt et udviklingsområde efter etablering af render til overfladehåndtering af regnvandet. Data er importeret til SCALGO Live og vandhåndteringens overordnede funktion er kvalitetssikret heri.

Skybrudskortlægning af Skovlunde Bycenter

Skovlunde
Ballerup Kommune har i forbindelse med planlægning af nyt bycenter i Skovlunde afdækket skybrudsrisikoen i SCALGO Live. Her er afstrømning og oversvømmelser i og omkring området vurderet, og efterfølgende indtænkt i byudviklingsprojektet.

Droneopmåling og lokalplanlægning

Glisholm Sø, Odense
Odense Kommune har droneopmålt et byudviklingsområde med omfattende terrænændringer - bl.a. motorvejsrampe og regnvandssø - siden 2015. Droneopmålingen er blevet importeret i SCALGO Live til visualisering og evaluering af skybrudsrisiko.

Fornyelsesplanlægning

Solbjerg, Aarhus
Da Aarhus Vand skulle planlægge separering spildevand og regnvand i Solbjerg suppleredes traditionelle analyser af måledata og hydraulisk modellering med en vurdering af overfladeafstrømning via SCALGO Live. Dette som led i Aarhus Vands klimatilpasningsstrategi.

Byggemodning af nyudstykning

Malling, Aarhus
Som et led i klimatilpasningsstrategien i Aarhus Vand blev SCALGO Live benyttet til at belyse overfladeafstrømningen ved skybrud i et byudviklingsområde i Malling. Resultatet understøttede dialogen med bygherre samt til reduktion af konsekvenserne ved ekstremregn.

Borgerdialog om oversvømmelser

Bjerlev, Vejle
Med SCALGO Live kunne Vejle Kommune hurtigt skabe overblik over problemomfang, ansvar og løsningsmuligheder hos en grundejer med gener af vejvand på grunden. Dette dannede baggrund for en løsningsorienteret dialog og med grundejeren.

Forureningssporing ved Hastrup Sø

Vejle
I forbindelse med en forureningssag i den nordlige del af Hastrup Sø kunne Vejle Kommune med SCALGO Live øjeblikkeligt udpege det topografiske opland for Hastrup Sø. Det medførte en hurtig indkredsning af forureningskilden.

Visualisering af terrænregulering

Horsens
Horsens Kommune bruger SCALGO Live i administrationen af terrænreguleringer. Derved opnås overblik over udviklingen i terrænet. Det er også en visuel støtte til anvisninger af lodsejere med krav om udbedring af ulovlige terrænreguleringer.

Screening af diger

Odense Fjord
Odense Kommune screener samtlige diger i Odense Fjord, for at vurdere sikringsniveauet. I SCALGO Live bestemmes digehøjder og deraf, hvor meget og hvor digerne sætter sig. Koblet med simulering af vandudbredelse vurderes sikringens samlede kvalitet.

Byggemodning af nyudstykning

Malling, Aarhus
Som et led i klimatilpasningsstrategien i Aarhus Vand blev SCALGO Live benyttet til at belyse overfladeafstrømningen ved skybrud i et byudviklingsområde i Malling. Resultatet understøttede dialogen med bygherre samt til reduktion af konsekvenserne ved ekstremregn.

Byudvikling af Dalum papirfabrik

Odense
I forbindelse med lokalplanlægning af nyt boligområde på den tidligere Dalum papirfabrik gav SCALGO Live overblik over terræn og optimal bassinplacering. Projektet førte til at alle lokalplaner i Odense Kommune nu screenes i SCALGO Live.

Kvalificering af funktionen af åbne render

Gødvad Enge, Silkeborg
Silkeborg Kommune har droneopmålt et udviklingsområde efter etablering af render til overfladehåndtering af regnvandet. Data er importeret til SCALGO Live og vandhåndteringens overordnede funktion er kvalitetssikret heri.

Droneopmåling og lokalplanlægning

Glisholm Sø, Odense
Odense Kommune har droneopmålt et byudviklingsområde som siden 2015 har gennemgået omfattende terrænændringer med bl.a. anlæggelse af motorvejsrampe og regnvandssø. Droneopmålingen er blevet importeret i SCALGO Live til visualisering og evaluering af skybrudsrisiko.

Klimatilpasning

Odense
Vandcenter Syd arbejder med flere klimatilpasningsprojekter bl.a. i Odense Midtby. Med SCALGO Live har de hurtigt skabt overblik over strømningsveje og løsningsscenarier, samt eftertestet koteplaner til byfornyelses robusthed overfor skybrud.

Planlægning af vej

Egebjerg
Ved planlægning af et vejbyggeri har Horsens Kommune importeret projektet i SCALGO Live og undersøgt vejens effekt på strømningen. Derved var det enkelt og hurtigt at bestemme optimal placering af underføringer og undgå vand på vejbanen.

Borgerdialog om oversvømmelser

Bjerlev, Vejle
Med SCALGO Live kunne Vejle Kommune hurtigt skabe overblik over problemomfang, ansvar og løsningsmuligheder hos en grundejer med gener af vejvand på grunden. Dette dannede baggrund for en løsningsorienteret dialog og med grundejeren.

Fyldningstider for Nørrestrand

Horsens
Horsens Kommune har lavet indledende undersøgelser af om sluselukninger ved Nørrestrand kan medføre oversvømmelser med vand fra baglandet. Volumener fra SCALGO Live kombineret med beregninger har givet bedre overblik over tidshorisonter for sluselukninger.

Planlægning af vej

Egebjerg
Ved planlægning af et vejbyggeri har Horsens Kommune importeret projektet i SCALGO Live og undersøgt vejens effekt på strømningen. Derved var det enkelt og hurtigt at bestemme optimal placering af underføringer og undgå vand på vejbanen.

Visualisering af terrænregulering

Horsens
Horsens Kommune bruger SCALGO Live i administrationen af terrænreguleringer. Derved opnås overblik over udviklingen i terrænet. Det er også en visuel støtte til anvisning af lodsejere med krav om udbedring af ulovlige terrænreguleringer.

Byggemodning af nyudstykning

Malling, Aarhus
Som et led i klimatilpasningsstrategien i Aarhus Vand blev SCALGO Live benyttet til at belyse overfladeafstrømningen ved skybrud i et byudviklingsområde i Malling. Resultatet understøttede dialogen med bygherre samt til reduktion af konsekvenserne ved ekstremregn.

Skybrudskortlægning af Skovlunde Bycenter

Skovlunde
Ballerup Kommune har i forbindelse med planlægning af nyt bycenter i Skovlunde afdækket skybrudsrisikoen i SCALGO Live. Her er afstrømning og oversvømmelser i og omkring området vurderet, og efterfølgende indtænkt i byudviklingsprojektet.

Klimatilpasning

Odense
Vandcenter Syd arbejder med flere klimatilpasningsprojekter bl.a. i Odense Midtby. Med SCALGO Live har de hurtigt skabt overblik over strømningsveje og løsningsscenarier, samt eftertestet koteplaner til byfornyelses robusthed overfor skybrud.

Droneopmåling og lokalplanlægning

Glisholm Sø, Odense
Odense Kommune har droneopmålt et byudviklingsområde som siden 2015 har gennemgået omfattende terrænændringer med bl.a. anlæggelse af motorvejsrampe og regnvandssø. Droneopmålingen er blevet importeret i SCALGO Live til visualisering og evaluering af skybrudsrisiko.

Forureningssporing ved Hastrup Sø

Vejle
I forbindelse med en forureningssag i den nordlige del af Hastrup Sø kunne Vejle Kommune med SCALGO Live øjeblikkeligt udpege det topografiske opland for Hastrup Sø. Det medførte en hurtig indkredsning af forureningskilden.

Byudvikling af Dalum papirfabrik

Odense
I forbindelse med lokalplanlægning af nyt boligområde på den tidligere Dalum papirfabrik gav SCALGO Live overblik over terræn og optimal bassinplacering. Projektet førte til at alle lokalplaner i Odense Kommune nu screenes i SCALGO Live.

Stormfloden Urd 2017

Køge og Sønderborg
Stormfloden i januar 2017 medførte vandstande på op til 1,8 m. Sønderborg kommune og forsyning samt KLAR Forsyning anvendte SCALGO Live til formidling, sikring af kritisk infrastruktur og planlægning af midlertidig kystbeskyttelse.

Kvalificering af funktionen af åbne render

Gødvad Enge, Silkeborg
Silkeborg Kommune har droneopmålt et udviklingsområde efter etablering af render til overfladehåndtering af regnvandet. Data er importeret til SCALGO Live og vandhåndteringens overordnede funktion er kvalitetssikret heri.

Screening af diger

Odense Fjord
Odense Kommune screener samtlige diger i Odense Fjord, for at vurdere sikringsniveauet. I SCALGO Live bestemmes digehøjder og deraf, hvor meget og hvor digerne sætter sig. Koblet med simulering af vandudbredelse vurderes sikringens samlede kvalitet.

Skybrudskortlægning af Skovlunde Bycenter

Skovlunde
Ballerup Kommune har i forbindelse med planlægning af nyt bycenter i Skovlunde afdækket skybrudsrisikoen i SCALGO Live. Her er afstrømning og oversvømmelser i og omkring området vurderet, og efterfølgende indtænkt i byudviklingsprojektet.

Stormfloden Urd 2017

Køge og Sønderborg
Stormfloden i januar 2017 medførte vandstande på op til 1,8 m. Sønderborg kommune og forsyning samt KLAR Forsyning anvendte SCALGO Live til formidling, sikring af kritisk infrastruktur og planlægning af midlertidig kystbeskyttelse.

Kvalificering af funktionen af åbne render

Gødvad Enge, Silkeborg
Silkeborg Kommune har droneopmålt et udviklingsområde efter etablering af render til overfladehåndtering af regnvandet. Data er importeret til SCALGO Live og vandhåndteringens overordnede funktion er kvalitetssikret heri.

Fornyelsesplanlægning

Solbjerg, Aarhus
Da Aarhus Vand skulle planlægge separering af spildevand og regnvand i Solbjerg suppleredes traditionelle analyser af måledata og hydraulisk modellering med en vurdering af overfladeafstrømning via SCALGO Live. Dette som led i Aarhus Vands klimatilpasningsstrategi.

Klimatilpasning

Odense
Vandcenter Syd arbejder med flere klimatilpasningsprojekter bl.a. i Odense Midtby. Med SCALGO Live har de hurtigt skabt overblik over strømningsveje og løsningsscenarier, samt eftertestet koteplaner til byfornyelses robusthed overfor skybrud.

Byggemodning af nyudstykning

Malling, Aarhus
I et byudviklingsområde i Malling blev overfladeafstrømningen ved skybrud belyst ved brug af SCALGO Live. Resultatet understøttede dialogen med bygherre samt en reduktion af konsekvenserne ved ekstrem regn, som led i klimatilpasningstrategien i Aarhus.

Klimasikring af stor erhvervsbyggeri

Midtjylland
Niras har rådgivet om klimasikring af en stor erhvervsbyggeri, der tidligere har været oversvømmet. Med SCALGO Live blev der skabt overblik over strømningsveje og løsningsmuligheder, bl.a. på fælles workshops mellem interessenterne.

Klimatilpasning

Odense
Vandcenter Syd arbejder med flere klimatilpasningsprojekter bl.a. i Odense Midtby. Med SCALGO Live har de hurtigt skabt overblik over strømningsveje og løsningsscenarier, samt eftertestet koteplaner til byfornyelses robusthed overfor skybrud.

Fornyelsesplanlægning

Solbjerg, Aarhus
Da Aarhus Vand skulle planlægge separering af spildevand og regnvand i Solbjerg suppleredes traditionelle analyser af måledata og hydraulisk modellering med en vurdering af overfladeafstrømning via SCALGO Live. Dette som led i Aarhus Vands klimatilpasningsstrategi.

Skybrudskortlægning af Skovlunde Bycenter

Skovlunde
Ballerup Kommune har i forbindelse med planlægning af nyt bycenter i Skovlunde afdækket skybrudsrisikoen i SCALGO Live. Her er afstrømning og oversvømmelser i og omkring området vurderet, og efterfølgende indtænkt i byudviklingsprojektet.

Byggemodning af nyudstykning

Malling, Aarhus
Som et led i klimatilpasningsstrategien i Aarhus Vand blev SCALGO Live benyttet til at belyse overfladeafstrømningen ved skybrud i et byudviklingsområde i Malling. Resultatet understøttede dialogen med bygherre samt til reduktion af konsekvenserne ved ekstremregn.

SCALGO Live som projektværktøj

Niras i Aarhus
For en rådgivende ingeniør har SCALGO Live særligt bragt værdi i form af hurtige analyser til forståelse og problemindkredsning, som ingeniørerne tidligere brugte lang tid på selv at lave.

Screening af diger

Odense Fjord
Odense Kommune screener samtlige diger i Odense Fjord, for at vurdere sikringsniveauet. I SCALGO Live bestemmes digehøjder og deraf, hvor meget og hvor digerne sætter sig. Koblet med simulering af vandudbredelse vurderes sikringens samlede kvalitet.

Byggemodning af nyudstykning

Malling, Aarhus
Som et led i klimatilpasningsstrategien i Aarhus Vand blev SCALGO Live benyttet til at belyse overfladeafstrømningen ved skybrud i et byudviklingsområde i Malling. Resultatet understøttede dialogen med bygherre samt til reduktion af konsekvenserne ved ekstremregn.

Arrangér en demonstration

Kontakt os i dag for at aftale en demonstration af SCALGO Live. Så kan vi snakke mere om hvad produktet kan gøre for jer. Vi kan enten komme forbi jeres kontor eller i kan besøge os i Aarhus. Kontakt os på email eller telefon.

Signe Barnes photo

Signe Barnes
Salgs og Markedsudvikler
signe@scalgo.com
Telefon: +45 88 77 26 66
Mobil: +45 88 77 26 59

Morten Revsbaek photo

Morten Revsbæk
CEO
morten@scalgo.com
Telefon: +45 88 77 26 67
Mobil: +45 40 14 04 60