Jun 21, 2022 Denmark

Ny release: Nu tager Skybrudskortet højde for kloakker og nedsivning

  • New releases

Skybrudskortet i SCALGO Live er netop udkommet med en ny variant: et skybrudskort med nedsivning og afledning til kloak. Dette er et stort skridt fremad i at beskrive realistiske afstrømningsmængder, og derved give mere detaljerede omfang af oversvømmelser.

Udviklingen af det nye skybrudskort startede tilbage i 2019 i et projekt medfinansieret af MUDP. I projektet arbejdede SCALGO tæt sammen med DTU Sustain, Vandkunsten, Skanderborg Forsyning m.fl.

Vi har gjort et stort arbejde i at finde frem til en robust og overskuelig metode til at nuancere det oprindelige skybrudskort, der fungerede som en glasplademodel,” fortæller Sara Lerer, Markedschef i SCALGO. ”Vi har afprøvet forskellige metoder til, blandt andet, at beskrive infiltration og er overbeviste om, at vi er kommet frem til noget, der vil gavne brugerne af SCALGO Live.”

Sådan er modellen opbygget

Bag det nye skybrudskort ligger en nedbør-afstrømningsmodel, som beregner hvor meget afstrømning, der kan forventes fra hver pixel, givet forskellige karakteristika for overfladen. Der er kombineret information fra flere kilder for at skabe det nye kort, se figur 1.

Figur 1. Vi har taget udgangspunkt i befæstelseskortet. Befæstede arealer er opdelt i underkategorier, der er baseret på, om arealet er tilknyttet et afløbssystem. Ubefæstede arealer har forskellig ledningsevne, som beskrives ud fra jordbundstyper og skovpolygoner.

”Vi starter med at skelne mellem befæstede og ubefæstede arealer. Her tager vi udgangspunkt i befæstelseskortet, som SCALGO lancerede i 2020,” forklarer Sara. ”I befæstede arealer inkluderes et initialtab passende til, om det er et fælles- eller separatkloakeret system. I ubefæstede arealer estimeres nedsivning ved at skelne mellem skovarealer og øvrigt ubefæstet, som fortæller noget om, hvor komprimeret jorden er, samt jordbundstypen.”

Samtidig med at vi har opstillet den hydrologiske model, har vi også videreudviklet den teknologiske platform bag SCALGO Live, så den effektivt kan udnytte de mange nye data. Det betyder, at alt fortsat fungerer ligeså hurtigt, nemt og interaktivt som i det oprindelige skybrudskort!

Endnu nemmere at gå i gang med skitsering af skybrudssikring og regnvandshåndtering

I praksis betyder det, at når man lægger mindre regnmængder i skybrudskortet, så vil der ske meget lidt på overfladen – vandet ”forsvinder” jo først og fremmest ned i kloaksystemet på de befæstede arealer eller nedsiver på de ubefæstede arealer. Dette er eksemplificeret i figur 2.

Figur 2. I dette eksempel vises forskellen mellem glasplademodellen og modellen med nedsivning og kloak for 40 mm regn på Vesterbro.

Den nye nationale analyse gør det nemmere at både screene for oversvømmelser ifm. ekstremhændelser og skitsere landskabsbaserede løsninger til regnvandshåndtering.

Det oprindelige skybrudskort har altid været særligt anvendeligt i forbindelse med ekstremregn, hvor man kan antage, at både jorden og kloakken bliver fyldt op, og en stor del af regnmængden derfor vil strømme på overfladen”, fortæller Sara. ”Med den nye analyse vil man kunne få realistiske estimater af hvor meget vand, der vil strømme på terræn også ved de mindre regn. Dette er blandt andet nyttigt, når man vil skitsere landskabsbaserede regnvandsløsninger”.

I figur 3 er vist et etableret regnbed, der ifølge glasplademodellen ville løbe over ved en regn på 12 mm, men når man skifter til den nye analyse, hvor noget af den regn, der falder på de ubefæstede arealer i regnbedets opland, siver ned i jorden, vil regnbedet først løbe over ved en regn på 38 mm, hvilket er mere realistisk. Bemærk at her ikke tages højde for den ekstra nedsivning, der vil ske gennem regnbedets bund, eller regn der kan være tilbage i regnbedet efter tidligere regn, ting man skal huske at overveje i en endelig dimensionering af LAR-anlæg.

Figur 3. På billedet er vist et lille regnbed, der ifølge det nye skybrudskort vil kunne håndtere en regn på op til 38 mm. Bemærk at infoboksen nu inkluderer information om infiltrationsmængder.

Yderligere redigering er muligt i et arbejdsområde

Det nye skybrudskort er opstillet, så det giver den bedst mulige analyse på nationalt niveau. Lokalt kan der, som bekendt, være store forskelle i kloakkers funktion og jordbundens ledningsevne. Dette kan man tage højde for i arbejdsområder, hvor man kan tildele valgte arealer eller arealdækkekategorier en anden afstrømning blandt de funktioner, der er defineret nationalt, eller specificere sin helt egen afstrømningsfunktion.

For eksempel, kan man lokalt have et kloaksystem, som ikke lever op til serviceniveau, og man vil tage højde for, at kloakken har lavere kapacitet. Så kan man hurtigt definere en ny afstrømningsfunktion, som vist på figur 4.

Figur 4. Der er nemt at redigere afstrømningsfunktionerne i et arbejdsområde for at tage højde for lokale forhold.

Sådan kommer du i gang med det nye skybrudskort

Du finder det nye Skybrudskort ved at klikke på det lille ikon med to vanddråber. Klik videre på ”Se afstrømningsfunktioner” for at kigge nærmere på hvordan vi har defineret nedsivning og afledning til kloak. 

Figur 5. Man åbner for skybrudskortet med nedsivning ved at klikke på det lille ikon med små vanddråber. Derefter kan man klikke videre på ”Se afstrømningsfunktioner” for at se flere detaljer for hver funktion.

”Jeg glæder mig virkelig meget til at se, hvordan det nye skybrudskort kommer i brug” afslutter Sara. ”Vi venter med spænding på at få feedback og lære hvordan, vi kan lave kortet endnu bedre fremover, så det kan understøtte planlægning af klimatilpasning og landskabelige løsninger.”

Vil du lære mere om det nye skybrudskort?

Du kan downloade en detaljeret metodebeskrivelse her.

Sara Lerer,
Head of Hydrology
sara@scalgo.com