Mar 15, 2023 Denmark

Ny release: Nyt arealdækkekort i Danmark giver bedre grundlag til analyse af vand på terræn

  • New releases

SCALGO Live er nu opdateret med et nyt landsdækkende arealdækkekort. Vi har i de tidligere år udgivet et detaljeret befæstelseskort, og nu er dette kort opgraderet til et arealdækkekort med flere klasser og bedre sammenhæng med vores skybrudskort.

Resultat af et flerårigt udviklingsarbejde

Udviklingsarbejdet omkring arealdækkekortlægning startede allerede tilbage i 2019 sammen med Aarhus Universitet, og det første befæstelseskort i Danmark blev frigivet i 2020.

Siden da har vi løbende videreudviklet vores AI-baserede metode til klassificering af overfladetyper fra luftfoto.

I 2021-2022 arbejdede vi tæt sammen med den finske miljøstyrelse (Finlands miljöcentral, SYKE) og hovedstadsregionens vandforsyning (Helsingforsregionens miljötjänster, HSY) for at videreudvikle metoden til at inkludere flere arealdækkeklasser og skabe et nationalt arealdækkekort i Finland.

Og nu bærer dette samarbejde frugt også i Danmark.

Den nye metode giver flere klasser

I de tidligere befæstelseskort arbejdede vi med én enkelt maskinlæringsmodel til binær klassificering af befæstede og ubefæstede arealer. Derudover brugte vi polygoner fra Geodanmark til at beskrive klasser for skov, bygninger og overfladevand.

I den nye metode har vi signifikant udviklet den ekspressive kraft ved at kombinere 4 maskinlæringsmodeller – en model for hver af klasserne: befæstelse, bar jord (dvs. sand og grus), lav vegetation og høj vegetation. Den endelige klassificering for en given pixel bliver afgjort ved at kombinere resultatet fra hver af de fire underliggende maskinlæringsmodeller.

Den nye metode er meget mere kraftfuld, fordi vi kan detektere flere arealdækkeklasser på en gang”, fortæller Jonas Tranberg, machine learning ekspert i SCALGO. ”Resultatet bliver valideret ved at sammenligne med manuelt tegnede polygoner for de forskellige klasser, og vi kan se, at overensstemmelsen er meget god”.

Det nye arealdækkekort suppleres fortsat med information fra Geodanmark - jordbrugsmarker, befæstet vej og ubefæstet vej får også sine egne klasser. Som noget nyt bruger vi nu også vandløbslinjerne, udover sø-polygonerne, fra GeoDanmark til at markere overfladevand. Dette giver samlet et arealdækkekort med 9 unikke klasser, som vist på figur 1.

Figur 1. Arealækkekortet inkluderer nu ni klasser.

Et endnu bedre skybrudskort

Det nye arealdækkekort giver os mulighed for at forbedre afstrømningsmodellen i Skybrudskortet. 

Vi er meget glade for det nye arealdækkekort”, fortæller Sara Lerer, hydrologiansvarlig i SCALGO. ”Både det at vi får nye klasser, men også at vi har reorganiseret klasserne i nye grupper, der passer bedre med de overordnede måder, som vi beskriver afstrømning på.”

Det er især den bedre beskrivelse af trædække, som vil gøre en forskel. I det nye kort giver høj vegetation en bedre beskrivelse af, hvor der er træer, end de skovpolygoner, vi tidligere har anvendt, fra Geodanmark gav.

Figur 2. Arealdækkekortet kan udpege områder med høj vegetation og kan også finde enkelte træer eller mindre samlinger at træer, som ikke er med i skovpolygonerne fra Geodanmark.

I afstrømningsmodellen for Skybrudskortet tager vi højde for jordens kompaktering, hvilket betyder noget for den samlede infiltration. Med skovdække forventes kompaktheden at være lav og infiltrationen dermed højere.

Den store forbedring i denne omgang er, at vi med de nye vegetationsklasser meget bedre ved, hvor vi har høj og lav kompaktering af jorden.

Kortlægningen af tæt vegetation er meget bedre end skovpolygonerne til dette formål - vi fanger også enkeltstående træer, buskads, hæk osv. Det betyder en stor forskel i forventet afstrømning fra f.eks. parcelhuskvarterer.” forklarer Sara Lerer.

Vil du vide mere?

Du må gerne tage fat i Sara for at høre mere om det nye arealdækkekort, og om hvordan det understøtter Skybrudskortet. Skriv til sara@scalgo.com.

Sara Lerer,
Head of Hydrology
sara@scalgo.com